Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
     
งานทะเบียน
งานจัดซื้อ งานพัสดุและครุภัณฑ์  
   
   

 

งานจัดซื้อ งานพัสดุและครุภัณฑ์
   
 
นายปวัฒน์ อัจจมาลย์วรา
หัวหน้า
 
     
นางบังอรพรรณ ทอย
นางอภิญญา ไตรมาลัย
นางสาวศรุดา ขจรพีรคุปต์
     
   
 
 
Untitled Document