Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
     
งานทะเบียน
งานจัดซื้อ งานพัสดุและครุภัณฑ์  
   
   

 

งานธุรการ
   
 
นางอุสณา เมฆอุไร
หัวหน้า
 
     
นางสาวสุพรรณี สรรพทรัพย์
นางสาวจิดาภา เมฆอุไร
นางสาวเบจมาภรณ์ ถาวะโร
     
     
 
 
Untitled Document