Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
     
งานทะเบียน
งานจัดซื้อ งานพัสดุและครุภัณฑ์  
   
   

 

งานการเงิน
   
 
นางกาญจนา สุวรรณปรีชา
หัวหน้า
 
     
นางจารุวรรณ อัตถาผล
นางสาวดารารัตน์ ประสาร
     
   
 
 
Untitled Document