Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562
 
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของรัฐ ปีการศึกษา 2562
(แยกตามแผนการเรียน)
 
แผนการเรียน
จํานวนนักเรียนที่เข้าสอบ
จํานวนนักเรียนที่สอบได้
ค่าเฉลี่ย
วิทย์-คณิต
71
66
92.96
อังกฤษ-ฝรั่งเศส-ญี่ปุ่น
48
36
75.00
อังกฤษ-จีน
26
19
73.08
อังกฤษ-คณิต
60
55
91.67
รวมทั้งหมด
205
176
85.85
 
 

หมายเหตุ
- นักเรียนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.27
- นักเรียนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.95
- นักเรียนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเปิด จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.46
- นักเรียนรอศึกษาต่อ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.46

     
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
     
 
Untitled Document