Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

 
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
(แยกตามแผนการเรียน)
 
แผนการเรียน
จํานวนนักเรียนที่เข้าสอบ
จํานวนนักเรียนที่สอบได้
ค่าเฉลี่ย
วิทย์-คณิต
53
53
100
อังกฤษ-ฝรั่งเศส-ญี่ปุ่น
38
30
78.95
อังกฤษ-จีน
47
29
72.34
อังกฤษ-คณิต
53
48
90.57
รวมทั้งหมด
191
165
86.39
 
 

หมายเหตุ
- นักเรียนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 12.04
- นักเรียนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอื่นๆ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.57

     
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
     
 
Untitled Document