Untitled Document
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
งานโสตทัศนูปกรณ์
นางสาวบุษกร สุทธิจารีย์
หัวหน้างาน

 
นายพีระพล วงศาโรจน์
 
คณะกรรมการงานโสตทัศนูปกรณ
 
  1. นางสาวบุษกร สุทธิจารีย์ หัวหน้า
  2. นายชาคริต เตชะนันท์ กรรมการ
  3. นางสาวเรณู คำบรรลือ กรรมการ
  4. นางสาวมณฑิรา ไชยชนะ กรรมการ
  5. นายพลวัฒน์ วงษ์บุญฤทธิ์ กรรมการ
  6. นายพีระพล วงศาโรจน์ กรรมการ
 
เวลาทำการ
  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 15.30 น.
อุปกรณ์เบิกยืม
       
  - คอมพิวเตอร์ (Notebook) - เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ - เครื่องฉายสไลด์
  - เครื่องฉาย PROJECTOR - เครื่องฉาย visualizer - เครื่องรับโทรทัศน์สี
  - เครื่องเล่นวีดีโอและวีซีดี - เครื่องขยายเสียง - เครื่องเล่นเทปคาสเซ็ท
  -ไมค์โครโฟน - ม้วนวีดีโอเทปเพื่อการศึกษา  
       
วัสดุสิ้นเปลือง
  - ปากกาไวท์บอร์ด
  - ชอล์คเขียนกระดานดำ
ขั้นตอนการเบิก-ยืม
           ผู้มีสิทธิ์ยืม ได้แก่ นักเรียน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยให้ติดต่อเบิกยืม กับเจ้าหน้าที่งานโสตฯ โดยเขียนใบเบิกอุปกรณ์ ให้ลงวันที่ยืม , สถานที่ใช้งาน , กำหนดการส่งคืน ละเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยให้รีบทำการส่งคืนตามกำหนดการส่งคืน
หมายเหตุ :
           การเบิกยืมวัสดุและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เพื่อใช้กิจกรรมการเรียน การสอนหลักสูตรต่าง ๆ เท่านั้น
ติดต่อ 02-4242244 ต่อ 808

 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri