Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

จดหมายถึงผู้ปกครอง

 
ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมช่วงปิดเทอม มีนาคม - เมษายน 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
ขอแจ้งเลื่อนการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ “  KMS  ตะลุยโลกวิทยาศาสตร์  ครั้งที่  7 ”  ปีการศึกษา 2562
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชัน ม.4 ปีการศึกษา 2563
การเลือกเรียนภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่น นักเรียนชั้น ม.1
การมอบตัวนักเรียนและยืนยันการเรียนต่อ (สำหรับนักเรียนชั้น ป.6)
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “  KMS  ตะลุยโลกวิทยาศาสตร์  ครั้งที่  7 ”  ปีการศึกษา 2562
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต
กำหนดการสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1, ม.2 ,ม.4, ม.5
การหยุดเรียนของนักเรียนชั้น ป.2 ห้อง 2
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2562 ชั้น ม.6
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2562 ชั้น ม.3
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ และองค์การณ์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ขออนุญาตนำนักเรียนชมรมถ่ายภาพและชมรมศิลปะไปปฏิบัติกิจกรรมนอกสถานที่
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาวัดและพิพิธภัณฑ์ ในเขตกรุงเทพฯ
แจ้งเลื่อนกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ม.5 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ ใน จ.ราชบุรี
กำหนดแข่งขันกีฬาสี
กำหนดการสอบระหว่างภาค และกลางภาคเรียนที่ 2/2562
ขออนุญาตนานักเรียน ชั้น ม.2 ไปอยู่ค่ายพักแรม ที่กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ขออนุญาตนานักเรียน ชั้น ป.2 ไปเดินทางไกลที่สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ขออนุญาตนานักเรียน ชั้น ป.1 ไปทัศนศึกษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เลื่อนวันตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562
งานรื่นเริงประจำปี
ขออนุญาตนานักเรียน ชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
กำหนดการรับนักเรียนประจำกลับบ้าน ภาคเรียนที่ 2/2562
แจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
การใช้ระบบ Student Care Solution (มีผลกับการเช็คเวลาเรียนของนักเรียน)
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
การประกาศผลสอบและแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ชั้น ป.6
การทดสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เลื่อนวันตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสลากเสี่ยงโชค งานกาชาด 2562
การเข้าร่วมกิจกรรม English Camp ชั้น ป.1-6
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562
กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1/2562
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี
การหยุดเรียน ชั้น ป.4
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.1 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ จ.ราชบุรี และ จ.นครปฐม
การหยุดเรียน ชั้น ป.4/1
การหยุดเรียน ชั้น ป.4/4
การใช้ระบบ Virtual School Online
ขออนุญาตนานักเรียน ชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในเขตกรุงเทพฯ
ขออนุญาตนักเรียน ชั้น ม.3 เข้าค่ายพักแรมมูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
ขออนุญาตนานักเรียน ชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษานิทรรศรัตนโกสินทร์ และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
ค่ายภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-6
การนำนักเรียน ชั้น ม.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม"
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ป.3 เข้าค่ายยุวกาชาด
การใช้ระบบ Student Care Solution
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ( MM R )
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ( dT )
มาตรการการประกอบอาหารของโรงเรียน
การแสดงบัตรประจำตัวผู้ปกครอง
การจ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย (เฉพาะนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ไทย)
ขออนุญาตนานักเรียน ชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ จ.เพชรบุรี
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ชั้น ป.5
วันหยุดพิเศษของโรงเรียน
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ชั้น ม.3
ขออนุญาตนำนักเรยน ชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ จ.พระนครศรีอยุธยา
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.4 เข้าค่ายยุวกาชาด เดินทางไกล
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ขอเชิญร่วมทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรม ประจาปี 2562
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
การนำนักเรียน ชั้น ป.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม"
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษาวัดสำคัญและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
การเข้าร่วมโครงการกลุ่มสัมพันธ์ ยุวกาชาดระดับ 3
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.2-6
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.1-6
กำหนดการรับนักเรียนฝ่ายประจำกลับบ้าน
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนฝ่ายประจำ
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
การมอบตัวนักเรียนและยืนยันการเรียนต่อ ชั้น ม.1
 
 
Untitled Document