Untitled Document
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

จดหมายถึงผู้ปกครอง

การจัดกิจกรรมภาคเรียนฤดร้อน ชั้น ป.2 - 6 ปีการศึกษา 2567 ( ชั้น ป.1-5)
การจัดกิจกรรมภาคเรียนฤดร้อน ชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2567 ( ชั้น ป.6 และ ม.1-2)
การจัดกิจกรรมภาคเรียนฤดร้อน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 ( ชั้น ม.3)
การมอบตัวและยืนยันสิทธิ์เรียนต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 ( ชั้น ม.3)
การมอบตัวและยืนยันสิทธิ์เรียนต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 ( ชั้น ป.6)
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป. 3
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1
งานเลี้ยงอำลา นักเรียน ชั้น ม. 6
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ KMS Science Camp ครั้งที่ 8
การเข้าร่วมกิจกรรม Art Camp KMS 2023 ระดับประถมศึกษา
กำหนดการสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้น ป.1-6 ม.1-2 และ ม.4-5
การนำนักเรียน ชั้น ม.2 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ป.2 ไปนอกสถานศึกษา
สอบถามความสนใจการเรียน ห้อง IEP ระดับชั้น ม.4
การนำนักเรียนประจำไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ป.1 ไปนอกสถานศึกษา
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้น ม.3
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้น ม.6
การดำเนินการถอนเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนำมาใช้เปิดบัญชี ใหม่
การนำนักเรียน ชั้น ม.4 ไปนอกสถานศึกษา
การจ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี
งานเขมะสิริฯ นิทรรศ'66 ครั้งที่ 33
การนำนักเรียน ชั้น ม.5 ห้อง 3 และ 4 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ม.5 ห้อง 1 และ 2 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ป.3 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ม.4-5 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ป.1 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ป.4 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ป.3 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ป.5 ไปนอกสถานศึกษา
การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับนักเรียนชั้น ป.5
การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-6
เชิญผู้ปกครองที่สนใจเข้ารับฟังโครงการค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ ประเทศออสเตรเลีย
การนำนักเรียน ชั้น ป.2 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ป.6 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ม.2 ไปนอกสถานศึกษา
ขอนักเรียนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมของทางสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ ในงานกาชาด ประจำปี 2566
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2/ 2566
การทดสอบประเมินความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR
การเปลี่ยนบัญชีเงินออมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นธนาคารออมสิน
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ป.1 เยี่ยมชมตลาดกรุงธน
การนำนักเรียน ชั้น ป.1 ไปนอกสถานศึกษา
กำหนดแข่งขันกีฬาสี
ขออนุญาตให้บริษัท ซูปเปอร์จิ๋ว จำกัด คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมรายการท้าให้อ่าน และบันทึกเทปรายการท้าให้อ่าน
การนำนักเรียน ชั้น ม.1 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ม.2 ไปนอกสถานศึกษา
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2566
การประกาศผลสอบและแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ป.6
การจัดการเรียนการสอนห้องโครงการเน้นภาษาอังกฤษ (IEP) ชั้น ม.1 
งานรื่นเริงประจำปี
กำหนดรับนักเรียนประจำกลับบ้าน ภาคเรียนที่ 2/2566
การนำนักเรียน ชั้น ป.3 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียนไปนอกราชอาณาจักร
การนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม รัชกาลที่ 5
การนำนักเรียน ชั้น ป.5 ไปนอกสถานศึกษา
การเข้าค่ายคุณธรรม “จิตสดใส วินัยเข้มแข็ง” ชั้น ป.1
ห้ามนำเครื่องสำอางและอุปกรณ์เสริมสวยมาโรงเรียน
กำหนดเกณฑ์การมาสายของนักเรียน <
กำหนดการสอบกลางปี และสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ชั้น ป.1-ม.5)
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้น ม.6
แบบสำรวจขอรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนเพิ่มเติม สำหรับผู้เรียนยากจน
การนำนักเรียน ชั้น ม.4 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ป.6 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ป.4 ไปนอกสถานศึกษา
กิจกรรมฝึกทักษะทางภาษา (อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น) ระดับมัธยมศึกษา
การเข้าร่วมกิจกรรม English Camp ระดับประถมศึกษา
การนำนักเรียนชั้น ม.6 ไปนอกสถานศึกษ
กิจกรรมค่ายคุณธรรม นำวินัย ไผ่เรียนรู้
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายกลางวันยุวกาชาด
การทดสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย ระดับมัธยม
การเปิดบัญชีใหม่ของโรงเรียนธนาคาร
การเข้าค่ายคุณธรรม ชั้น ป.3
การนำนักเรียน ชั้น ป.2 ไปนอกสถานศึกษา
การนำตัวแทนนักเรยนไปนอกสถานศึกษา
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.4 เข้าค่ายยุวกาชาดและเดินทางไกล
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ยุวกาชาด ชั้น ม.1
การนำนักเรียน ชั้น ม.3 ไปนอกสถานศึกษา
กิจกรรมค่ายคุณธรรม นำวินัย ใฝ่เรียนรู้ ชั้น ป.5
การนำนักเรียน ชั้น ม.6 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ม.3 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ป.6 ไปนอกสถานศึกษา
การงดรับฝากของและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6
การใช้ระบบ Student Care Solution ปีการศึกษา 2566
กำหนดรับนักเรียนประจำกลับบ้าน ภาคเรียนที่ 1/2566
การจัดกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (ชั้น ม.4)
การจัดกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (ชั้น ม.2-3)
การจัดกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (ชั้น ม.1)
การจัดกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (ชั้น ป.2-6)
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
การมอบตัวนักเรียนและยืนยันการเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566
จดหมายย้อนหลัง
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri