Untitled Document
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

จดหมายถึงผู้ปกครอง

การทดสอบประเมินความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR
ขอเชิญนักเรียนชั้น ป.1-6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ KMS Science Camp'7
กำหนดการสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2/2565 และกำหนดการอื่นๆ ชั้น ป.1-6, ม.1-2 และ ม.4-5
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 และกำหนดการอื่น ชั้น ม.3
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 และกำหนดการอื่น ชั้น ม.6
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียนน้อง
การนำนักเรียนชั้น ม.2 ทัศนศึกษาพิพิธพัณฑ์พระรามเก้า อพวช. จ.ปทุมธาน
การนำนักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(รังสิต)
การนำตัวแทนนักเรียนชั้น ม.2-3 ไปดูงานที่ EGAT
การนำนักเรียนชั้น ม.4 ทัศนศึกษาศาลจังหวัดตลิ่งชัน
การนำนักเรียนชั้น ม.5 ทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริฯ
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.1 ไปทัศนศึกษา
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจาปี 2565
กำหนดแข่งขันกีฬาส
การนำนักเรียนชั้น ป.5 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ป.2 ไปนอกสถานศึกษา
การจัดการเรียนการสอนห้องโครงการเน้นภาษาอังกฤษ (IEP) ชั้น ม.1
การนำนักเรียน ชั้น ป.6 ไปนอกสถานศึกษา
งานรื่นเริงประจาปี
การจัดการเรียนการสอนวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.1-3
การจัดการเรียนการสอนวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ป.1-6
กำหนดการรับนักเรียนประจำกลับบ้าน ภาคเรียนที่ 2/2565
การนำนักเรียน ชั้น ม.5 เข้าอบรมค่ายคุณธรรม
กำหนดเกณฑ์การมาสายของนักเรียน
การนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม รัชกาลที่ 5
การประกาศผลสอบและแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กำหนดการสอบกลางปี และสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ
ขออนุญาตนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายยุวกาชาดเดินทางไกล
การจ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
การเข้าร่วมกิจกรรม English Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
การเข้าร่วมโครงการยุวกาชาดระดับ 3 ชั้น ม.1
แจ้งมาตรการในการปฏิบัติตนและการดูแลสระว่ายน้า
การงดรับฝากของและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
ค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1-6 ที่ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.3 เข้าค่ายกลางวันยุวกาชาด
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธาน
โครงการ Self Isolation-โรงเรียนคู่สัญญา(โครงการดูแลผู้ป่วยเด็กติดเชื้อ Covid-19 กลุ่มสีเขียว)
การมีบัตรประจำตัวผู้ปกครองนักเรียน
การใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียนของทางโรงเรียน
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การอบรมมารยาทให้แก่นักเรียน
การจัดการเรียนการสอนวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2565 (ชั้น ป.1-6)
การจัดการเรียนการสอนวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2565 (ชั้น ม.1-3)
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ม.1-6
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.2 – 6
กำหนดการรับนักเรียนประจำกลับบ้าน ภาคเรียนที่ 1/2565
กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยม
กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับประถม
กำหนดการสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กำหนดการสอบปลายปีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
การทดสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 >>เลื่อนการสอบเป็น 17-21 มกราคม 2565
กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2564
กำหนดการรับนักเรียนประจำกลับบ้าน ภาคเรียนที่ 2/2564
การเลือกเรียนภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้น ม.1
การมอบตัวนักเรียนและยืนยันการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
กำหนดการสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.1-6 ชั้น ม.1-2 และชั้น ม.4-5
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.3
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.6
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ขอแจ้งเลื่อนการนำนักเรียนชั้น ป.2 ไปทัศนศึกษาสวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ)
นักเรียนชั้น ม.3 ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดเบญจมบพิตรฯ และอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
นักเรียนชั้น ม.2 ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ จ.พระนครศรีอยุธยา
นักเรียนชั้น ม.6 ทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ
นักเรียนชั้น ป.6 ทัศนศึกษาวัดและวัง ในเขตกรุงเทพฯ
นักเรียนชั้น ม.1 ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ จ.ราชบุรี
นักเรียน ชั้น ป.2 ทัศนศึกษาสวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ)
นักเรียน ชั้น ป.1 ทัศนศึกษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
การเข้าค่ายคุณธรรม ชั้น ป.1
การนำนักเรียนเข้าอบรมคุณธรรม “ ค่ายพุทธบุตร - พุทธธรรม ”
กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การทดสอบประเมินความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ชั้น ม.1 ห้อง IEP
การทดสอบประเมินความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ชั้น ป.5-ม.3
การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
การหยุดเรียน
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจาปี 2563
การทดสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร
การอบรมมารยาทให้แก่นักเรียน (ระดับมัธยม)
นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล
การเข้าร่วมชมนิทรรศการ Van Gogh. Life and Art
การจ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี  15  ปี อย่างมีคุณภาพ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MM R)
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตี บาดทะยัก (dT)
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 /2563
การใช้ระบบ Student Care Solution
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมช่วงปิดเทอม มีนาคม - เมษายน 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมช่วงปิดเทอม มีนาคม - เมษายน 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
ขอแจ้งเลื่อนการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ “  KMS  ตะลุยโลกวิทยาศาสตร์  ครั้งที่  7 ”  ปีการศึกษา 2562
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชัน ม.4 ปีการศึกษา 2563
การเลือกเรียนภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่น นักเรียนชั้น ม.1
การมอบตัวนักเรียนและยืนยันการเรียนต่อ (สำหรับนักเรียนชั้น ป.6)
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “  KMS  ตะลุยโลกวิทยาศาสตร์  ครั้งที่  7 ”  ปีการศึกษา 2562
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต
กำหนดการสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1, ม.2 ,ม.4, ม.5
การหยุดเรียนของนักเรียนชั้น ป.2 ห้อง 2
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2562 ชั้น ม.6
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2562 ชั้น ม.3
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ และองค์การณ์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ขออนุญาตนำนักเรียนชมรมถ่ายภาพและชมรมศิลปะไปปฏิบัติกิจกรรมนอกสถานที่
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาวัดและพิพิธภัณฑ์ ในเขตกรุงเทพฯ
แจ้งเลื่อนกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ม.5 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ ใน จ.ราชบุรี
กำหนดแข่งขันกีฬาสี
กำหนดการสอบระหว่างภาค และกลางภาคเรียนที่ 2/2562
ขออนุญาตนานักเรียน ชั้น ม.2 ไปอยู่ค่ายพักแรม ที่กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ขออนุญาตนานักเรียน ชั้น ป.2 ไปเดินทางไกลที่สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ขออนุญาตนานักเรียน ชั้น ป.1 ไปทัศนศึกษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เลื่อนวันตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562
งานรื่นเริงประจำปี
ขออนุญาตนานักเรียน ชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
กำหนดการรับนักเรียนประจำกลับบ้าน ภาคเรียนที่ 2/2562
แจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
การใช้ระบบ Student Care Solution (มีผลกับการเช็คเวลาเรียนของนักเรียน)
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
การประกาศผลสอบและแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ชั้น ป.6
การทดสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เลื่อนวันตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสลากเสี่ยงโชค งานกาชาด 2562
การเข้าร่วมกิจกรรม English Camp ชั้น ป.1-6
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562
กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1/2562
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี
การหยุดเรียน ชั้น ป.4
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.1 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ จ.ราชบุรี และ จ.นครปฐม
การหยุดเรียน ชั้น ป.4/1
การหยุดเรียน ชั้น ป.4/4
การใช้ระบบ Virtual School Online
ขออนุญาตนานักเรียน ชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในเขตกรุงเทพฯ
ขออนุญาตนักเรียน ชั้น ม.3 เข้าค่ายพักแรมมูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
ขออนุญาตนานักเรียน ชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษานิทรรศรัตนโกสินทร์ และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
ค่ายภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-6
การนำนักเรียน ชั้น ม.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม"
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ป.3 เข้าค่ายยุวกาชาด
การใช้ระบบ Student Care Solution
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ( MM R )
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ( dT )
มาตรการการประกอบอาหารของโรงเรียน
การแสดงบัตรประจำตัวผู้ปกครอง
การจ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย (เฉพาะนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ไทย)
ขออนุญาตนานักเรียน ชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ จ.เพชรบุรี
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ชั้น ป.5
วันหยุดพิเศษของโรงเรียน
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ชั้น ม.3
ขออนุญาตนำนักเรยน ชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ จ.พระนครศรีอยุธยา
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.4 เข้าค่ายยุวกาชาด เดินทางไกล
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ขอเชิญร่วมทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรม ประจาปี 2562
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
การนำนักเรียน ชั้น ป.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม"
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษาวัดสำคัญและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
การเข้าร่วมโครงการกลุ่มสัมพันธ์ ยุวกาชาดระดับ 3
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.2-6
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.1-6
กำหนดการรับนักเรียนฝ่ายประจำกลับบ้าน
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนฝ่ายประจำ
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
การมอบตัวนักเรียนและยืนยันการเรียนต่อ ชั้น ม.1
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri