Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
 
งานสัมพันธ์ชุมชน
 
บุคลากรงานสัมพันธ์ชุมชนประกอบด้วย
  1. นางสาวอัญวีณ์ เบญจศรีไพศาล
  2. นายภาวพันธุ์ คงจำเนียร
  3. นางสาวดวงเดือน เปี่ยมระลึก
  4. นางสาวอายดา เรณูรส
  5. พนักงาน 47 คน  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจผลการดำเนินงาน
โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ 1 อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร ผู้แทนสมาคมศิษย์เขมะสิริฯ และผู้แทนครู เข้าร่วมพิธีรับเสด็จด้วย
วันที่ 13 มกราคม 2559เวลา 6.00-20.00 น.

ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 

 

 

Untitled Document