Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
 
งานสัมพันธ์ชุมชน
 
บุคลากรงานสัมพันธ์ชุมชนประกอบด้วย
  1. นางสาวอัญวีณ์ เบญจศรีไพศาล
  2. นายภาวพันธุ์ คงจำเนียร
  3. นางสาวดวงเดือน เปี่ยมระลึก
  4. นางสาวอายดา เรณูรส
  5. พนักงาน 47 คน  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 

 

 

Untitled Document