Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561

 
พิธีไหว้ครู :

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้จัดให้มีการไหว้ครูขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีทั้งพิธีพุทธ พิธีพราหมณ์ และ กิจกรรมประกวดการจัดพานไหว้ครู ฯลฯ

Wai Khru Ceremony Day:

Every year, Khemasiri Memorial School organizes the Wai Khru Ceremony, which is held in both Buddhist and Brahmin ways, including a flower arrangement contest.

 
 
 
 
Untitled Document