Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
 
วันสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 24-30 สิงหาคม 2559
“อ่านเพื่อแม่”
 
 
 
วันสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 25-29 สิงหาคม 2558
“เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  เขมะสิริฯ รวมใจรักการอ่าน”
 
 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมกับงานห้องสมุดโรงเรียน จัดวันสัปดาห์ห้องสมุด "เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เขมะสิริฯรวมใจรักการอ่าน" โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. ชมผลงานนักเรียนด้านศิลปะ
         กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพจากการฟังนิทานอาเซียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4
         กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพจากเพลง “นารีรัตนา” ระดับประถมศึกษาปีท 5-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
2. ชมผลงานด้านการแต่งคำประพันธ์ต่างๆ ในหัวข้อ “รักการอ่าน” ระดับประถมศึกษาปีที่ 1–มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามรอยหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพฯ
3. ชมการแข่งขันเล่านิทานประเภทบุคคลและทีมรอบตัดสิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท 1-6 และมัธยมต้น ตั้งแต่วันที่ 20-28 สิงหาคม 2558 เวลา 11.30-12.30 น.
4. จัดกิจกรรม  Nanmeebooks  Fair  ด้วยเนื้อหาแสดงอัจฉริยะภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      พร้อมจำหน่ายหนังสือในราคาพิเศษ ตั้งแต่ 20-50%
5. จัด “ทอล์คโชว์สร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิต” เพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตจากการอ่าน โดย  ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ  แก่นักเรียน  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30-15.30 น.
6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งแก่ผู้ปกครอง เรื่อง “คุยกับลูกด้วยวิธีชี้แนะดีกว่า” เคล็ดลับในการสอนลูกให้มี พัฒนาการดีขึ้นเป็น 2 เท่า ให้รู้จักคิดด้วยตนเอง โดยใช้วิธี “การชี้แนะ (Coaching) ซึ่งดีกว่า การสั่งสอน(Teaching)” โดยทีมวิทยากรที่มากด้วยความสามารถด้านเด็กและเยาวชน ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 07.00-17.30 น. ทุกกิจกรรมจัดบนหอประชุมศุขศรีสมร
 
.............................................................................................................................
 
วันสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 25-30 สิงหาคม 2557
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับ ดร.ป้อบ
ภาพกิจกรรม

 
 
กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน
ภาพกิจกรรม
 
 

กิจกรรมวาดภาพ
ภาพกิจกรรม

 
 
 
Untitled Document