Untitled Document
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
28 พฤษภาคม 2566   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ (ประจำ) เวลา 09.00-11.00 น.
    นักเรียนประจำทุกคนเข้าเรือนนอน เวลา 13.00-17.00 น.
22 พฤษภาคม 2566   ปิดทำการ 1 วัน เพื่อฉีดพ่นยากำจัดยุงภายในบริเวณโรงเรียน
17 พฤษภาคม 2566   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับมัธยม (ไป-กลับ) เวลา 08.30-11.30 น.
16 พฤษภาคม 2566   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับประถม (ไป-กลับ) เวลา 08.30-11.30 น.
9 พฤษภาคม 2566   ครูและบุคลากรทุกคน เริ่มปฏิบัติงาน
3-28 เมษายน 2566   กิจกรรมภาคฤดูร้อน
1 เมษายน 2566   นักเรียนปัจจุบัน ชั้น ม.3 ยืนยันสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.4 ที่โรงเรียน
27 มีนาคม 2566   นักเรียนปัจจุบัน ชั้น ป.6 ยืนยันสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1 ที่โรงเรียน
24 มีนาคม 2566   ประกาศผลสอบ นักเรียนชั้น ม.1-2 และ ม.4-6
23 มีนาคม 2566   ประกาศผลสอบ นักเรียนชั้น ป.1-6
14 มีนาคม 2566   ประกาศผลสอบ นักเรียนชั้น ม.3
    ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4(แยกตามแผนการเรียน) ปีการศึกษา 2566
9-10 มีนาคม 2566   กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ Science Camp'7 สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-6
25-26 กุมภาพันธ์ 2566   นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-net Online ที่ห้อมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารทอร์ศรี
20-24 กุมภาพันธ์ 2566   นักเรียนชั้น ป.1-6 สอบปลายปี และ ม.1-2, ม.4-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
13-16 กุมภาพันธ์ 2566   นักเรียนชั้น ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
10 กุมภาพันธ์ 2566   พิธีลาครู นักเรียนชั้น ม.6
2-8 กุมภาพันธ์ 2566   นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
28 มกราคม 2566   นักเรียนชั้น ม.5 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติวรรณคดี ณ พระราชวังพญาไท หอวชิราวุธานุสรณ์ กรุงเทพฯ
27 มกราคม 2566   ค่ายคุณธรรม ชั้น ม.4
26 มกราคม 2566   นักเรียนชั้น ม.2 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ
25 มกราคม 2566   นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(รังสิต)
21 มกราคม 2566   ฝ่ายนักเรียนประจำ จัดงาน "ราตรีเขมรัฐ" ให้แก่นักเรียนประจำ
19-20 มกราคม 2566   งานวิชาการ "เขมะสิริฯนิทรรศ'65" ครั้งที่ 32
13 มกราคม 2566   กิจกรรม "กีฬาวันเด็ก" สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6
    นักเรียนชั้น ม.4 ทัศนศึกษาศาลจังหวัดตลิ่งชัน
12, 13 มกราคม 2566   นักเรียนชั้น ม.5 ทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง (แบ่ง 2 กลุ่ม)
11 มกราคม 2566   นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)
    ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.2-3 ไปดูงานที่ EGAT
9-10 มกราคม 2566   ค่ายยุวกาชาด ชั้น ม.2
5 มกราคม 2566   ค่ายคุณธรรม ชั้น ม.1
30 ธันวาคม 2565   วันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษ
16 ธันวาคม 2565   นักเรียนชั้น ป.6 ทัศนศึกษาวัด วัง แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
    ค่ายคุณธรรม ชั้น ม.2
14 ธันวาคม 2565   นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนคร
13 ธันวาคม 2565   นักเรียนชั้น ป.2 เดินทางไกลสวนวชิรเชญจทัศ(สวนรถไฟ)
8 ธันวาคม 2565   นักเรียนชั้น ป.1 เดินทางไกลสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และพิพิธภัณฑ์เด็ก
7 ธันวาคม 2565   นักเรียนชั้น ม.2 ทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริโรงเรียนข้าวและชาวนา และพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
6 ธันวาคม 2565   นักเรียนชั้น ม.1 ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี
2 ธันวาคม 2565   กิจกรรมสำนึกในพระคุณพ่อ ระดับมัธยม
1 ธันวาคม 2565   กิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ ระดับประถม
30 พฤศจิกายน 2565   นักเรียนชั้น ป.4-ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม "วันกีฬาสี" ที่โรงเรียน
24 พฤศจิกายน 2565   นักเรียนชั้น ป.6 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
23 พฤศจิกายน 2565   นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษาพระราชวังเดิม วัดอรุณราชวรารามและพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
    แนะแนว TCAS เทคนิคการทำ portfolio และ A-LEVEL วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.6
21-22 พฤศจิกายน 2565   ตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน ชั้น ป.1-ม.6
14 พฤศจิกายน 2565   พิธีรำลึกถึง ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียน และวันรืี่นเริงประจำปี
12 พฤศจิกายน 2565   งาน 90 ปีเขมะสิริฯ จัดโดยสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์
28 ตุลาคม 2565   ค่ายคุณธรรม ชั้น ม.5
25 ตุลาคม 2565   เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
24 ตุลาคม 2565   นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน เวลา 14.00-18.00 น.
23 ตุลาคม 2565   คณะครูและนักเรียนชั้น ม.3 ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันปิยมหาราช" ที่ลานพระราชวังดุสิต
13 ตุลาคม 2565   น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
11 ตุลาคม 2565   พิธีรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียน
    ประกาศผลสอบ ระดับมัธยม
7 ตุลาคม 2565   ประกาศผลสอบ ชั้น ป.1-5
6 ตุลาคม 2565   ประกาศผลสอบ ชั้น ป.6 และแนะแนวการเรียนต่อชั้น ม.1
30 กันยายน 2565   นักเรียนชั้น ป.1-6 เข้าค่าย English Camp ที่โรงเรียน
26-28 กันยายน 2565   นักเรียนชั้น ม.1-6 เข้าค่าย English Camp ที่ชวาลันรีสอร์ท อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
24-25 กันยายน 2565   กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย “เจียระไน ประกายเพชร” ที่บ้านแม่นํ้ารีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
24 กันยายน 2565   นักเรียน ชั้น ม.6 วางพวงมาลา ที่ รพ.ศิริราช
19-23 กันยายน 2565   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
18 กันยายน 2565   กิจกรรม KMS School Tour 2022
12-15 กันยายน 2565   กิจกรรมประกวดร้องเพลง
9 กันยายน 2565   นักเรียนชั้นม.6 หังบรรยายเรื่อง อันตรายจากสารเสพติด
8 กันยายน 2565   นักเรียนชั้น ม.3 หังบรรยายเรื่อง อันตรายจากสารเสพติด
7 กันยายน 2565   ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชั้น ป.1-ม.6 (ตามความสมัครใจ)
6 กันยายน 2565   นักเรียน ชั้น ป.3 ทัศนศึกษานิทรรศรัตนโกสินทร์และมิวเซียมสยาม
    นักเรียน ชั้น ป.5-ม.6 อบรมสัมมนานักพากย์การ์ตูน
2 กันยายน 2565   นักเรียน ชั้น ม.4 และ ม.5 เตรียมความพร้อม TCAS67 , TCAS68
1 กันยายน 2565   เปิดระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ (ป.1-ม.5) ปีการศึกษา 2566
31 สิงหาคม 2565   นักเรียน ชั้น ม.6 ฟังบรรยายเหตุการณ์ปัจจุบัน
30 สิงหาคม 2565   ยุวกาชาด ชั้น ป.4 เดินทางไกล
26 สิงหาคม 2565   ค่ายยุวกาชาด ชั้น ม.1
25 สิงหาคม 2565   นักเรียน ชั้น ม.3 รับฟังแนะแนวการศึกษต่อ
24 สิงหาคม 2565   นักเรียน ชั้น ม.3 ฟังบรรยายกฏหมาย
22-26 สิงหาคม 2565   วันสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียน
19 สิงหาคม 2565   ค่ายกลางวัน ชั้น ป.3 ภายในโรงเรียน
17 สิงหาคม 2565   นักเรียน ชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
    ค่ายยุวกาชาด ชั้น ม.3 ที่หอประชุมศุขศรีสมร
16 สิงหาคม 2565   นักเรียน ชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
11 สิงหาคม 2565   กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ ระดับมัธยม
9 สิงหาคม 2565   กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ ระดับประถม
    นักเรียน ชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ จ.ปทุมธานี
7 สิงหาคม 2565   นักเรียนประจำ ไปทัศนศึกษาที่ บ้าน 1000 ไม้
5 สิงหาคม 2565   ค่ายคุณธรรม ชั้น ม.6 ที่วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
    ค่ายยุวกาชาด ชั้น ป.5 เวลา 7.30-16.30 น ที่หอประชุมศุขศรีสมร
21-27 กรกฎาคม 2565   สอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19 กรกฎาคม 2565   พิธีประจำหมู่ยุวกาชาดใหม่ เวลา 8.40-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
12 กรกฎาคม 2565   กิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปถวายที่วัดภคินีนาถวรวิหาร เวลา 12.00 น.
11 กรกฎาคม 2565   นักเรียนชั้น ป.2 เวียนเทียน เวลา 08.30-10.30 น. ที่วัดภคินีนาถวรวิหาร
7 กรกฎาคม 2565   นักเรียนชั้น ม.6 ติวเทคนิคการทำข้อสอบแนวใหม่ TGAT (พาร์ทเหตุผลและสมรรถนะการทำงาน) และ A- LEVEL วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา เวลา 08.40-11.40 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
6-7 กรกฎาคม 2565   นักเรียนชั้น ป.6 เข้าค่ายพุทธธรรมนำชีวิต ที่หอประชุมศุขศรีสมร
5 กรกฎาคม 2565   นักเรียนชั้น ม.6 ติวเทคนิคการทำข้อสอบ TGAT & A-LEVEL วิชาภาษาอังกฤษ (แนวใหม่) เวลา 12.30-13.50 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
30 มิถุนายน 2565   กำหนดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มกระตุ้น สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-6 อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่หอประชุมศุขศรีสมร
29 มิถุนายน 2565   นักเรียนชั้น ม.1 แสดงตนเป็นพุทธมามิกา
28 มิถุนายน 2565   ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
23,24,27 มิถุนายน 2565   นักเรียนชั้น ป.4-ม.6 เลือกตั้งประธานนักเรียน
22,29 มิถุนายน 2565   นักเรียนชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษา ที่วัดพระเชตุพนฯ เวลา 8.30-15.30 น.
20 มิถุนายน 2565   ฝ่ายประจำจัดพิธีระลึกถึงคุณพ่อสมบัติ คงจำเนียร อดีตผู้อำนวยการ
16 มิถุนายน 2565   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประถม ที่หอประชุมศุขศรีสมร
9 มิถุนายน 2565   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยม ที่หอประชุมศุขศรีสมร
8 มิถุนายน 2565   กิจกรรมทำบุญเรือนนอนของฝ่ายประจำ เวลา 18.00 น. ที่อเนกประสงค์ 1
29 พฤษภาคม 2565   ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2565 ชั้น ป.2-6
28 พฤษภาคม 2565   ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2565 ชั้น ม.1-6
17 พฤษภาคม 2565   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่โรงเรียน (On-site)
15 พฤษภาคม 2565   นักเรียนประจำ เข้าเรือนนอน เวลา 8.00-17.00 น. ที่ลานกิจกรรม อาคาร 80 ปี
12 พฤษภาคม 2565   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยม
7 พฤษภาคม 2565   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับประถม
28 มีนาคม-8 เมษายน 2565   รับเงินเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/2564
25-29 มีนาคม 2565   นักเรียนปัจจุบัน ชั้น ป.6, ม.3 ยืนยันเรียนต่อ ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2565 (Online)
14-18 มีนาคม 2565   วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปลายปี ชั้น ป.1-ป.5 และปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้น ม.1-2 และ ม.4-5 (Online)
28 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2565   นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 (Online)
20 กุมภาพันธ์ 2565   นักเรียนชั้น ป.5-ม.4 สอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (CEFR) ที่โรงเรียน
19 กุมภาพันธ์ 2565   นักเรียนชั้น ป.2-ม.3 สอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Online)
11,15,17 กุมภาพันธ์ 2565   นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ที่โรงเรียน
17-21 มกราคม 2565   กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (online)
4 มกราคม 2565   เปิดเรียนทุกระดับชั้น On-site และ Online
9 ธันวาคม 2564 -9 มกราคม 2565   เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1-ม.5 ปีการศึกษา 2565
15 พฤศจิกายน 2564   เปิดเรียนที่โรงเรียน(On-site) ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้น ม.1-ม.6
6 พฤศจิกายน 2564   KMS School Tour 2021 ที่ลานกิจกรรม อาคารอนุสรณ์ 80 ปี
1 พฤศจิกายน 2564   เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ (Online)
28 ตุลาคม1,11,12 พฤศจิกายน 2564   ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 2 สำหรับนักเรียน ที่ รพ.พญาไท 3
21 ตุลาคม 2564   ประกาศผลสอบภาค 1/2564 ชั้น ป.1-ป.6 (ออนไลน์)
20 ตุลาคม 2564   ประกาศผลสอบภาค 1/2564 ชั้น ม.1-ม.6 (ออนไลน์)
7,11,22 ตุลาคม 2564   ฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน (อายุ 12-18 ปี) ที่ รพ.พญาไท 3
1 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2564   เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์)
20-29 กันยายน 2564   กำหนดการสอบกลางปีและปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (ออนไลน์)
29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2564   กำหนดการสอบระหว่างภาคเรียนและการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 (ออนไลน์)
12 กรกฎาคม 2564   เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน) ยกเลิก
11 กรกฎาคม 2564   นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน ยกเลิก
1 มิถุนายน 2564   นักเรียนทุกระดับชั้น เริ่มเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564
1-31 พฤษภาคม 2564   งดกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
1-30 เมษายน 2564   งดกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
17-31 มีนาคม 2564   หยุดเรียนจากเหตุพิเศษ
15 มีนาคม 2564   พิธีลาครู นักเรียนชั้น ม.6
5-12 มีนาคม 2564   กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้น ม.6
15-19 กุมภาพันธ์ 2564   การวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
12 กุมภาพันธ์ 2564   หยุดกรณีพิเศษ (ตามประกาศรัฐบาลให้เป็นวันหยุดราชการ)
3 กุมภาพันธ์ 2564   เปิดการเรียนการสอนตามปกติ
31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2564   นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน
4-29 มกราคม 2564   ขยายเวลาเรียนออนไลน์ที่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ในหลายพื้ันที่
31 ธันวาคม -3 มกราคม 2564   หยุดเทศกาลปีใหม
26 ธันวาคม 2563   ประกาศผลสอบนักเรียนชั้น ป.1-6 และแนะแนวการศึกษาชั้น ป.6 ยกเลิกกิจกรรม
21-30 ธันวาคม 2563   นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนออนไลน์ที่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19
25 ธันวาคม 2563   นักเรียน ชั้น ป.1 ทัศนศึกษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เลื่อนกิจกรรม
21-25 ธันวาคม 2563   หยุดเรียน (ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มระบาดอีกรอบ
19 ธันวาคม 2563   นักเรียน ชั้น ป.5-ม.3 ที่สมัครเข้าทดสอบประเมินความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR เวลา 13.00-16.00 น.
17 ธันวาคม 2563   นักเรียน ชั้น ม.1 ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ จ.ราชบุรี
16 ธันวาคม 2563   นักเรียน ชั้น ป.2 ทัศนศึกษาสวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) เลื่อนกิจกรรม
15 ธันวาคม 2563   ประกาศผลสอบนักเรียนชั้น ม.1-6
11 ธันวาคม 2563   วันหยุดพิเศษ
10-13 ธันวาคม 2563   โครงการพัฒนาห้องสมุดชนบท ไปพัฒนาห้องสมุดที่วัดสามัคคีนุกูล อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
7 ธันวาคม 2563   เปิดเรียนตามปกติ (ไม่หยุดชดเชย)
1 ธันวาคม 2563   เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
30 พฤศจิกายน 2563   คุณครูระดับมัธยม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Social-Emotional Learning"
23 พฤศจิกายน 2563   ฉีดพ่นเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ภายในบริเวณโรงเรียน
20-23 พฤศจิกายน 2563   โครงการเขมะสิริฯสัญจรสำหรับครูและบุคลากรสนับสนุน ปีนี้ไป "เยือนถิ่นล้านนา น่าน-เชียงราย" (4 วัน 2 คืน)
16-30 พฤศจิกายน 2563   ปิดภาคเรียนที่ 1/2563
14 พฤศจิกายน 2563   คุณครูระดับประถม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Social-Emotional Learning"
13 พฤศจิกายน 2563   พิธีรำลึกถึง ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่องค์ที่สองของโรงเรียน
    คุณครูเข้าอบรมการใช้ฟีเจอร์ใหม่บน DifferSheet
9-13 พฤศจิกายน 2563   สอบกลางปี และสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
    ครูประจำชั้น ป.1-ม.6 อบรมเรื่อง การส่งต่อนักเรียนที่ต้องดูแลและช่วยเหลือเป็นพิเศษ
2-6 พฤศจิกายน 2563   นักเรียนชมรมดนตรีสากล แสดงผลงานการเรียบเรียงดนตรี เวลา 11.30-12.10 ที่หอประชุมศุขศรีสมร
28-29 ตุลาคม 2563   ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ประจำปี 2563
27-30 ตุลาคม 2563   นักเรียนชมรมดนตรีสากล แสดงผลงานการเรียบเรียงดนตรี เวลา 11.30-12.10 ที่หอประชุมศุขศรีสมร
27 ตุลาคม 2563   ตรวจสุขภาพคุณครูและบุคลากรสนับสนุน ประจำปี 2563 เวลา 7.00-8.30 น. ที่ห้องพยาบาล
23 ตุลาคม 2563   ผู้แทนครูและนักเรียน วางพวงมาลาเนื่องในวัน "ปิยมหาราช" ณ ลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า)
1 กันยายน-30 ตุลาคม 2563   รับสมัครนักเรียนใหม่ (ป.1-ม.4) ปีการศึกษา 2564
22 ตุลาคม 2563   กำหนดรับนักเรียนประจำกลับบ้านทุกคน
16 ตุลาคม 2563   นักเรียน ชั้น ป.1 เข้าค่ายคุณธรรม "จิตใดใส วินัยเข้มแข็ง"
14 ตุลาคม 2563   แนะแนวการศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ให้แก่นักเรียนชั้น ม.3
11 ตุลาคม 2563   KMS Open House 2020
9 ตุลาคม 2563   พิธีรำลึกถึง ม.จ.หญิงศุขศรีสมร เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนพระองค์แรก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 11 ตุลาคม
    นักเรียน ชั้น ป.2 เข้าค่ายคุณธรรม "จิตแจ่มใส ใจซื้อสั่ตย์"
7,8,9,12 ตุลาคม 2563   การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชั้น ป.6
7 ตุลาคม 2563   นักเรียน ชั้น ม.6 อบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม" ที่วัดปัญญานันทราราม จ.ปทุมธานี
4 ตุลาคม 2563   การทดสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
29 กันยายน 2563   พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดใหม่ ปีการศึกษา 2563
25 กันยายน 2563   ปิดทำการ เพื่อฉีดพ่นยากำจัดยุงภายในบริเวณโรงเรียน
    "วันพูนศรีเกษม" เป็นวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัยของ ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนและเป็นอาจารย์ใหญ่ พระองค์ที่สอง
24 กันยายน 2563   ทำบุญถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันมหิดลและวันพูนศรีเกษม ที่หอประชุมศุขศรีสมร
    นักเรียนชั้น ม.6 ไปวางพวงมาลาที่ ร.พ.ศิริราช เนื่องในวันมหิดล
    กำหนดรับนักเรียนประจำกลับบ้านทุกคน
18 กันยายน 2563   นักเรียนชั้น ป.4/3 และ ป.4/4 ไปทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาศิรีรุกขชาติ ม.มหิดล
17 กันยายน 2563   นักเรียนชั้น ป.4/1 และ ป.4/2 ไปทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาศิรีรุกขชาติ ม.มหิดล
    เลือกตั้งประธานนักเรียน เวลา 10.10-14.30 น. ที่ลานกิจกรรม อาคาร 80 ปี
11 กันยายน 2563   นักเรียน ชั้น ม.5 ห้อง 2 แผนการเรียนญี่ปุ่น-ฝรั่งเศส แลกเปลี่ยน Online กับนักเรียนจากโรงเรียน kanto International Senior High School โดยใช้ระบบ Zoom
4,7 กันยายน 2563   หยุดชดเชยวันสงกรานต์
24-28 สิงหาคม 2563   กำหนดการสอบระหว่างภาค และสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
20 สิงหาคม 2563   กิจกรรม "วันไหว้ครู" สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-6
18 สิงหาคม 2563   กิจกรรม "วันวิทยาศาสตร์ไทย"
17 สิงหาคม 2563   เปิดการเรียนการสอน On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)
15 สิงหาคม 2563   นักเรียนชั้น ม.ปลาย ยกเลิกการเรียนวันเสาร์ (เสาร์ที่ 15 ส.ค. 63 เป็นต้นไป)
13 สิงหาคม 2563   กิจกรรม "วันไหว้ครู" สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-3
6 สิงหาคม 2563   กิจกรรม "วันไหว้ครู" สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-6
24 กรกฎาคม 2563   พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม
    กำหนดให้นักเรียนประจำกลับบ้านทั้งหมด
17 กรกฎาคม 2563   นักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น แลกเปลี่ยน Online กับนักเรียน Kanto ประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 10.00-11.10 น.
7 กรกฎาคม 2563   นักเรียนประจำ ชั้น ม.4-.6 เข้าเรือนนอน
1 กรกฎาคม 2563   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
30 มิถุนายน 2563   นักเรียนประจำ ชั้น ป.1-ม.3 เข้าเรือนนอน
19 มิถุนายน 2563   ฉีดยุงภายในบริเวณโรงเรียน
1-26 มิถุนายน 2563   นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนบทเรียนออนไลน์
1- 31 พฤษภาคม 2563   งดบุคคลภายนอกติดต่อกับโรงเรียนด้วยตนเอง
5 พฤษภาคม 2563   ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (แยกตามห้องเรียน)
26 มีนาคม - 10 เมษายน 2563   นักเรียนชั้น ป.6 ยืนยันสิทธิ์การเรียนต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยการนำใบชำระค่าเทอมที่ได้รับทางไลน์ ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในวันที่ 10 เม.ย. 63 โดยไม่ต้องนำหลักฐานมาส่งให้โรงเรียน ทางโรงเรียนถือว่าผู้ปกครองยืนยันการเรียนต่อจากการชำระเงินทางธนาคารเอง
25 มีนาคม 2563   ประกาศผลสอบนักเรียน ชั้น ม.1,ม2,ม.4-ม,6 โดยครูประจำชั้นจะแจ้งโดยตรงกับผู้ปกครองและนักเรียน
24 มีนาคม 2563   ประกาศผลสอบนักเรียน ชั้น ป.6 และส่งใบชำระค่าเทอม โดยครูประจำชั้นจะแจ้งโดยตรงกับผู้ปกครองและนักเรียน
    ประกาศผลสอบนักเรียน ชั้น ป.1-ป.5 โดยครูประจำชั้นจะแจ้งโดยตรงกับผู้ปกครองและนักเรียน
20 มีนาคม 2563   ประกาศผลสอบนักเรียน ชั้น ม.3 และส่งใบชำระค่าเทอม โดยครูประจำชั้นจะแจ้งโดยตรงกับผู้ปกครองและนักเรียน
    แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนต่อ และนักเรียนทุน ชั้น ม.4 ทางเว็บไซต์
25 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2563   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สอบปลายปี และชั้น ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
19-24 กุมภาพันธ์ 2563   นักเรียนชั้น ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
14 กุมภาพันธ์ 2563   พิธีลาครู ของนักเรียน ชั้น ม.6 เวลา 8.00-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
7 กุมภาพันธ์ 2563   กิจกรรมใส่บาตรเนื่องในวันมาฆบูชา เวลา 6.30-7.30 น. ที่สนามบาสเกตบอล
5-14 กุมภาพันธ์ 2563   นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
2 กุมภาพันธ์ 2563   นักเรียนฝ่ายประจำไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จ.ปทุมธานี
1 กุมภาพันธ์ 2563   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6
31 มกราคม 2563   นักเรียน ชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เวลา 7.15-17.00 น.
    นักเรียน ชั้น ม.4 ฟังบรรยายเรื่องพฤติกรรม(เสี่ยง)วัยรุ่น โดย พญ.วรมา เกษมพิพัฒน์ชัย จาก ร.พ.จุฬาภรณ์ เวลา 14.00-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
30 มกราคม 2563   งานแนะนวร่วมกับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำนักเรียน ชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม TCAS School Tour by TruePlookpanya เวลา 8.30-12.00น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
29 มกราคม 2563   นักเรียน ชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง เวลา 7.00-16.00 น.
    นักเรียน ชั้น ม.3 เข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อ และการสอบ O-NET เวลา 14.30-15.30 น. โดยมีครูยุทธดนัย พิทักษ์อรรณพ เป็นวิทยากร
27,28,30 มกราคม 2563   นักเรียน ชั้น ป.6 เข้ารับการทบทวนบทเรียนต่างๆจากครูทุกกลุ่มสาระฯ เพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET เวลา 7.30-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมรและอาคารทอร์ศรี
27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2563   ครูและนักเรียนจากโรงเรียน Kanto International Senior High School ประเทศญี่ปุ่น มาแลกเแลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
23-24 มกราคม 2563   ฝ่ายวิชาการจัดงานเขมะสิริฯนิทรรศ'๖๒ ครั้งที่ ๓๑ "อยู่แบบไทยไทย ก้าวไปกับเทคโนโลยี" ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
15 มกราคม 2563   เนื่องในวันปีใหม่ และวันครู 2563 คณะผู้บริหารจัดเลี้ยงงาน "รวมใจชาวน้ำเงินแดง" ให้แก่คุณครูและบุคลากรสนับสนุน เวลา 17.00-21.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
14-15 มกราคม 2563   นักเรียน ชั้น ป.2 ห้อง 2 หยุดเรียน
13 มกราคม 2563   รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.1 (หลักสูตร IEP)
10 มกราคม 2563   รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.4
    กิจกรรมกีฬาวันเด็ก ระดับประถมศึกษา เวลา 8.50-11.30 น.
    นักเรียน ชั้น ม.5 ไปทัศนศึกษา จ.ราชบุรี เวลา 7.00-17.00 น.
9 มกราคม 2563   รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.4
    งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการศึกษานอกห้องเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) จ.นนทบุรี เวลา 12.30-16.00 น.
    นักเรียน ชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาวัดกาญจนาภิเษก(เล่งเน่ยยี่2) วัดปราสาท วัดเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ เวลา 7.30-16.30 น.
    นักเรียน ชั้น ม.5 อบรมการบริหารเงินอย่างชาญฉลาดในวัยเรียน โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย เวลา 13.00-15.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
8-10 มกราคม 2563   นักเรียน ชั้น ม.2 ไปอยู่ค่ายพักแรม ที่กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
8 มกราคม 2563   รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.1-3
    นักเรียน ชั้น ม.3 ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง พฤติกรรม(เสี่ยง)วัยรุ่น โดย พญ.วรมา เกษมพิพัฒน์ชัย แพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวชและสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ รพ.จุฬาภรณ์ เวลา 8.30-10.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
    นักเรียน ชั้น ม.4 อบรมการบริหารเงินอย่างชาญฉลาดในวัยเรียน โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย เวลา 13.00-15.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
7 มกราคม 2563   รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.1-6
    เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นำอาหารและอุปกรณ์การเรียนไปแจกโรงเรียนวัดเทพากร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เวลา 10.00-13.00 น.
6 มกราคม 2563   รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.1-6
    นักเรียนชมรมถ่ายภาพและชมรมศิลปะ ไปทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เวลา 7.00-17.30 น.
30 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563   หยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่
23-27 ธันวาคม 2562   กำหนดการสอบระหว่างภาค และกลางภาคเรียนที่ 2/2562
18 ธันวาคม 2562   นักเรียนชั้น ป.2 ไปทัศนศึกษาและเดินทางไกลที่สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
    กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและวิธีสังเกตุอย่างถูกวิธีให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ป.4-6 ที่หอประชุมศุขศรีสมร
16 ธันวาคม 2562   นักเรียน ชั้น ป.4 เข้าร่วมกิจกรรมการทดลอง STEM ในงาน TICKR จากประเทศเกาหลี จัดโดยบริษัทเอดูพาร์ค เวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้องสมัมมนาชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
14 ธันวาคม 2562   นักเรียนฝ่ายประจำ จัดงานราตรีเขมรัฐ ครั้งที่ 9 ที่ประชุมศุขศรีสมร
13 ธันวาคม 2562   นักเรียน ชั้น ม.5 ฟังบรรยายเรื่อง ไวรัสเอชพีวี รู้ไว้ ไม่ให้ OUT ที่หอประชุมศุขศรีสมร
    นักเรียนชั้น ป.1 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็กและเดินทางไกลที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
9 ธันวาคม 2562   กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2562
4 ธันวาคม 2562   กิจกรรมวันพ่อ ระดับประถม
3 ธันวาคม 2562   กิจกรรมวันพ่อ ระดับมัธยม
28 พฤศจิกายน 2562   นักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสต ร์แห่งชาติ(อพวช.)
17 พฤศจิกายน 2562   โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) นักเรียนชั้น ป.2-6 เวลา 8.30-12.00 น. และชั้น ม.1-3 เวลา 13.00-16.30 น.
15-24 พฤศจิกายน 2562   โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ออกร้านงานกาชาดประจำปี 2562
15-24 พฤศจิกายน 2562   โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ออกร้านงานกาชาดประจำปี 2562
14 พฤศจิกายน 2562   พิธีรำลึกถึง ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี และวันรื่นเริงประจำปี
12,13 พฤศจิกายน 2562   รับสมัตรและสอบสัมภาษณ์นักเรียน ชั้น ม.1 ใหม (หลักสูตร IEP) ปีการศึกษา 2563
11 พฤศจิกายน 2562   นักเรียนชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ ในเขตกรุงเทพฯ เวลา 7.40-16.30 น.
8,11 พฤศจิกายน 2562   รับสมัตรและสอบสัมภาษณ์นักเรียน ชั้น ป.1 ใหม (หลักสูตร IEP) ปีการศึกษา 2563
6 พฤศจิกายน 2562   รับสมัตรและสอบสัมภาษณ์นักเรียน ชั้น ม.1 ใหม (หลักสูตรปกติ) ปีการศึกษา 2563
2 พฤศจิกายน 2562   จัดสอบข้อเขียน ชั้น ม.1 ใหม (หลักสูตร IEP) ปีการศึกษา 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ที่อาคารทอร์ศรี
1,7 พฤศจิกายน 2562   รับสมัตรและสอบสัมภาณ์นักเรียน ชั้น ป.1 ใหม (หลักสูตรปกติ) ปีการศึกษา 2563
31 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2562   หยุดพิเศษ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
28 ตุลาคม 2562   เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
23 ตุลาคม 2562   บุคลากรครู วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ที่พระลานพระราชวังดุสิต
14-27 ตุลาคม 2562   ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
15-17 ตุลาคม 2562   กิจกรรม English Camp ระดับมัธยม ที่จังหวัดนครนายก
14-18 ตุลาคม 2562   กิจกรรมเรียนภาษาและวัฒนธรรม ที่ประเทศสิงคโปร์
11-13 ตุลาคม 2562   บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน เข้าอบรมธรรมะ "ค่ายพุทธมาตา" เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
11 ตุลาคม 2562   กิจกรรม "วันระลึกถึง ม.จ.หญิงศุขศรีสมร เกษมศรี" และประกาศผลสอบระดับมัธยม
10 ตุลาคม 2562   ประกาศผลสอบระดับประถมศึกษา
9 ตุลาคม 2562   แนะแนวการศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 (เก่า)
28 กันยายน 2562   งาน "KMS Open House 2019" 
25 กันยายน 2562   "วันพูนศรีเกษม" เป็นวันสิ้นชีพิตักษัย ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนและเป็นอาจารย์ใหญ่ พระองค์ที่สอง
24 กันยายน 2562   ทำบุญเนื่องใน "วันมหิดลและวันพูนศรีเกษม" ที่หอประชุมศุขศรีสมร และนักเรียน ชั้น ม.6 ไปวางพวงมาลาวันมหิดล ที่ ร.พ.ศิริราช
22 กันยายน - 6 ตุลาคม 2562   ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม World School 2019 ที่ประเทศโรมาเนีย
20-26 กันยายน 2562   การสอบกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1/2562
29 สิงหาคม 2562   นักเรียน ชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี
28-30 สิงหาคม 2562   นักเรียนชั้น ม.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม" ที่วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
15 สิงหาคม 2562   นักเรียนชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษานิทรรศรัตนโกสินทร์ และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
    นักเรียนชั้น ม.1 ไปทัศนศึกษา จ.ราชบุรี และ จ.นครปฐม เวลา 7.00-17.00 น.
14 สิงหาคม 2562   นักเรียนชั้น ม.3 เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE เวลา 9.00-12.00 น. ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.สวนดุสิต
13 สิงหาคม 2562   นักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆในเขตกรุงเทพฯ
9 สิงหาคม 2562   พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา 8.00 น. ที่หน้าไมค์
    กิจกรรมวันแม่ เวลา 8.30-12.00 น. ระดับประถมต้น และเวลา 13.00-16.00 น. ระดับประถมปลาย ที่หอประชุมศุขศรีสมร
8 สิงหาคม 2562   กิจกรรมวันแม่ เวลา 8.30-12.00 น. ระดับมัธยมต้น และเวลา 13.00-16.00 น. ระดับมัธยมปลาย ที่หอประชุมศุขศรีสมร
3 สิงหาคม 2562   นักเรียนชั้น ป.3 เข้าค่ายยุวกาชาด ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
2 สิงหาคม 2562   นักเรียนชั้น ป.1 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ( MM R )
    นักเรียนชั้น ป.6 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ( dT )
31 กรกฎาคม 2562   กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.3 ที่หอประชุมศุขศรีสมร
29 กรกฎาคม-7 สิงหาคม 2562   กิจกรรมแลกเปลียนวัฒนธรรมกับโรงเรียน Hyogo-ken Harima High School ประเทศญี่ปุ่น
26 กรกฎาคม 2562   พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
23-26 กรกฎาคม 2562   กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1/2562
20 กรกฎาคม 2562   นักเรียน ชั้น ป.4 เข้าค่ายยุวกาชาด เดินทางไกล
15 กรกฎาคม 2562   หยุดพิเศษ
12 กรกฎาคม 2562   กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เวลา 12.00-14.30 น. ทอดถวายที่วัดภคินีนาถฯ
11 กรกฎาคม 2562   กิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน ที่หอประชุมศุขศรีสมร
10 กรกฎาคม 2562   นักเรียน ชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษาวัดสำคัญและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
9 กรกฎาคม 2562   กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดใหม่ นักเรียน ชั้น ป.3-ม.3 เวลา 8.00-10.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
5-6 กรกฎาคม 2562   กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ชั้น ป.5 ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
5 กรกฎาคม 2562   นักเรียน ชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ จ.พระนครศรีอยุธยา
3-5 กรกฎาคม 2562   นักเรียน ชั้น ป.6 ไปเข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม" ที่วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
3 กรกฎาคม 2562   นักเรียน ชั้น ม.6 ฟังบรรยายเหตุการณ์ปัจจุบัน เวลา 13.00-15.00 น. ที่ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
2 กรกฎาคม 2562   นักเรียน ชั้น ป.3 ร่วมกิจกรรม S&P ที่หอประชุมศุขศรีสมร
26 มิถุนายน 2562   นักเรียนชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
    นักเรียนชั้น ป.1-3 ร่วมกิจกรรม "โยเกิร์ตดัชชี่ คิดส์ สคูลทัวร์ 2019" ที่หอประชุมศุขศรีสมร
23 มิถุนายน 2562   นักเรียนฝ่ายประจำทัศนศึกษาบ้านร้อยปี สวนสมุนไพร สวนเกษตรลัดดาวัลย์และตลาดน้ำวัดตะเคียน
20-21 มิถุนายน 2562   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ยุวกาชาดระดับ 3 ชั้น ม.1
19 มิถุนายน 2562   นักเรียนชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
13 มิถุนายน 2562   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ที่หอประชุมศุขศรีสมร
12 มิถุนายน 2562   ฝ่ายประจำ ทำบุญเรือนนอน ที่อเนกประสงค์ 1
26 พฤษภาคม 2562   การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.1-6
25 พฤษภาคม 2562   การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.2-6
21 พฤษภาคม 2562   กิจกรรมวันทอร์ศรี ที่หอประชุมศุขศรีสมร
16 พฤษภาคม 2562   เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
15 พฤษภาคม 2562   ค่ายกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนประจำ ที่หอประชุมศุขศรีสมร
14 พฤษภาคม 2562   นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน และนักเรียนประจำ(เก่า)ซื้อแบบเรียน
10 พฤษภาคม 2562   มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับมัธยม  ซื้อแบบเรียน และปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ ที่หอประชุมศุขศรีสมร
9 พฤษภาคม 2562   มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับประถม  ซื้อแบบเรียน ที่หอประชุมศุขศรีสมร
1-26 เมษายน 2562   กิจกรรมภาคฤดูร้อน ระดับประถมและระดับมัธยม
28 มีนาคม 2562   นักเรียนชั้น ป.6 ยืนยันการเรียนต่อ ชั้น ม.1
25,28,29 มีนาคม 2562   ครูเขมะสิริฯยุคใหม่สื่อสารอย่างเข้าใจ การอบรมเสริมทักษะทางจิตวิทยาเด็กและการสื่อสารเชิงบวก ที่ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
25 มีนาคม 2562   ประกาศผลสอบ ระดับมัธยม
23 มีนาคม 2562   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ที่อาคารทอร์ศรี
22 มีนาคม 2562   ประกาศผลสอบ ระดับประถม
8-9 มีนาคม 2562   ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
7 มีนาคม 2562   อบรมคอมพิวเตอรครูภายในโรงเรียน์ "โครงการก้าวทันเทคโนโลยี"
2-3 มีนาคม 2562   นักเรียนชั้น ม.6 สอบ ONET ที่โรงเีรียนสามเสนวิทยาลัย
21-28 กุมภาพันธ์ 2562   กำหนดการสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2/2561
14 กุมภาพันธ์ 2562   หยุดเรียน 1 วัน เนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน (50 มค.ก./ลบ.ม.)
11 กุมภาพันธ์ 2562   พิธีลาครู นักเรียนชั้น ม.6 เวลา 8.00-12.00 น. และงานเลี้ยงอำลา เวลา 16.00-20.00 น. โดยสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์
ปีการศึกษา 2561   ตารางอบรมมารยาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2561   ตารางอบรมมารยาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2561   บุคลากรครูอบรมภายนอกโรงเรียน
ปีการศึกษา 2561   บุคลากรครูอบรมภายในโรงเรียน
10 กุมภาพันธ์ 2562   ฝ่ายประจำนำนักเรียนไปทัศนศึกษาบ้านศิลปินคลองบางหลวง เวลา 9.30-16.30 น.
8 กุมภาพันธ์ 2562   นักเรียนชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ และองค์การพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เวลา 7.15-17.00 น.
5 กุมภาพันธ์ 2562   นักเรียนชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาศาลจังหวัดตลิ่งชัน เวลา 8.00-12.00 น.
2-3 กุมภาพันธ์ 2562   นักเรียนชั้น ม.3 สอบ ONET
2 กุมภาพันธ์ 2562   นักเรียนชั้น ป.6 สอบ ONET
31 มกราคม- 8 กุมภาพันธ์ 2562   กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ม.6
29 มกราคม 2562   นักเรียนชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง ถนนสุขุมวิท) เวลา 8.00-16.00 น.
28 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2562   กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนญี่ปุ่น Kanto International Senior High School
24-25 มกราคม 2562   ฝ่ายวิชาการจัดงานเขมะสิริฯนิทรรศ'๖๑ ครั้งที่ ๓๐ "พลังสร้างสรรค์"
16 มกราคม 2562   "วันครู" ปิดทำการ 1 วัน
15 มกราคม 2562   กิจกรรมวันน้ำเงิน-แดง ปีนี้ธีม "ขับขานตำนานล้านนา" บุคลากรสนับสนุนเป็นเจ้าภาพจัดงาน
11 มกราคม 2562   กิจกรรม "กีฬาวันเด็ก" ที่สนามกีฬาโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
    นักเรียนชั้น ม.5 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆในจังหวัดราชบุรี เวลา 6.30-17.00 น.
9-11 มกราคม 2562   นักเรียนชั้น ม.2 เข้าค่ายยุวกาชาด ที่ค่ายพระราม6 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
6 มกราคม 2562   ฝ่ายประจำนำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่ Mahanakhon Sky Walk เวลา 13.00-16.30 น.
4 มกราคม 2562   กิจกรรม English Day ระดับประถม
    งานอนุรักษ์ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ EGAT กฟผ. เวลา 8.45-12.00 น.
19 ธันวาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.2 ไปทัศนศึกษาสวนเบญจทัศ(สวนรถไฟ) เขตจตุจักร เวลา 8.20-16.00 น.
14 ธันวาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.1 ไปทัศนศึกษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์์ ถนนกำแพงเพชร 3 เขตจตุจักร เวลา 8.00-15.30 น.
6-7 ธันวาคม 2561   กิจกรรม "กีฬาสี ครั้งที่ 48" ที่สนามกีฬา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
4 ธันวาคม 2561   กิจกรรม "เทิดพระคุณพ่อ" ระดับประถมศึกษา ที่หอประชุมศุขศรีสมร
3 ธันวาคม 2561   กิจกรรม "เทิดพระคุณพ่อ" ระดับมัธยมศึกษา ที่หอประชุมศุขศรีสมร
29 พฤศจิกายน 2561   นักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(อพวช.) จ.ปทุมธานี
23 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2561   โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมกิจกรรมออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี
14 พฤศจิกายน 2561   พิธีรำลึกถึง ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์ที่สอง และวันรื่นเริงประจำปี
11 พฤศจิกายน 2561   นักเรียนประจำไปทัศนศึกษามิวเซียมสยาม หรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam, Discovery Museum) เวลา 9.30-16.00 น.
7 พฤศจิกายน 2561   นักเรียนชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆในเขตกรุงเทพฯ
2-3 พฤศจิกายน 2561   โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ที่วัดบ่อกระบาง ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1 พฤศจิกายน 2561   ผู้บริหาร และคณะครู โงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ที่มาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของโรงเรียน
29 ตุลาคม 2561   เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
24-27 ตุลาคม 2561   บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน ไปทัศนศึกษาที่ประเทศเวียดนาม
23 ตุลาคม 2561   พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ที่ลานพระราชวังดุสิต
13 ตุลาคม 2561   พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
11-13 ตุลาคม 2561  

บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนอบรมธรรมะ "ค่ายพุทธมาตา" ที่หอประชุมศุขศรีสมร

11 ตุลาคม 2561   พิธีรำลึกถึง ม.จ.หญิงศุขศรีสมร เกษมศรี และประกาศผลสอบระดับมัธยม
10 ตุลาคม 2561   ประกาศผลสอบระดับประถม
2 ตุลาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.1-6 ร่วมกิจกรรม English Camp เวลา 8.30-15.30 น. ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
29 กันยายน 2561   KMS Open House 2018 เวลา 8.00-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
24-25 กันยายน 2561   เนื่องในวันมหิดล และวันที่ 25 กันยายนเป็นวันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระ ที่หอประชุมศุขศรีสมร และนักเรียนชั้น ม.6 วางพวงมาลาวันมหิดล ที่ ร.พ.ศิริราช
19-26 กันยายน 2561   กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1/2561
14 กันยายน 2561   กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ชั้น ม.3 เวลา 14.30-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
11 กันยายน 2561   ค่ายคุณธรรม ชั้น ม.4 "การสร้างวินัยในตนเอง" โดยพระอาจารย์ชาครินทร์ เวลา 9.00-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
10 กันยายน 2561   นักเรียนฟังบรรยายเรื่อง "พฤติกรรมวัยรุ่น" โดยคุรอรณิชชา เพ็ญวรรณ นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ชั้น ม.1-ม.2 เวลา 9.30-15.30 น. และชั้น ม.4-ม.5 เวลา13.00-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
7 กันยายน 2561   ค่ายคุณธรรม ชั้น ป.1-ป.2 เวลา 8.30-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
3-6 กันยายน 2561   การแสดงผลงาน "โครงงานดนตรีสากล" ชั้น ม.5 เวลา 12.20-13.00 น. ที่ลานกิจกรรม อาคาร 80 ปี
2 กันยายน 2561   การทดสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
31 สิงหาคม-1 กันยายน 2561   นักเรียนชั้น ป.5 เข้าค่ายยุวกาชาด ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
29-31 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.3 เข้าค่ายพักแรม ที่มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
28 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.5 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 7.30-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
26 สิงหาคม 2561   ฝ่ายประจำ นำนักเรียนไปทัศนศึกษาบ้านพรรณไม้ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
24 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ จ.เพชรบุรี เวลา 7.00-17.30 น.
23-29 สิงหาคม 2561   "วันสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียน" ระหว่างวันที่ 23-29 สิงหาคม 2561 เวลา 7.00-17.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคาร 80 ปี
23 สิงหาคม2561   นักเรียนชั้น ม.1 ฟังบรรยายลอรีเอะ เวลา 9.00-10.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
22 สิงหาคม2561   นักเรียนชั้น ม.3 ฟังบรรยายกฏหมายน่ารู้ โดยคุณกุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา ศิษย์เก่าดีเด่น เวลา 13.00-15.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
21 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.4 เข้าค่ายยุวกาชาด เวลา 7.00-16.00 น. ที่ค่ายอินทรีแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
    นักเรียนชั้น ม.2 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 8.00-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
20 สิงหาคม 2561   กิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ" คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันทำความสะอาดทางเดินเท้าบริเวณหน้าปากซอยวัดภคินีนาถวรวิหารถึงหน้าธนาคาร
กสิกรไทย เวลา 9.00-11.00 น.
    นักเรียนชั้น ม.4-5 เข้าชมงาน "มหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ณ หว้ากอ จ.ประจบคีรีขันธ์" เวลา 6.00-19.00 น.
    นักเรียนชั้น ป.3 เข้าค่ายยุวกาชาด เวลา 7.30-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
16 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาวัดอรุณราชวรารามวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรวิหาร อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา 7.30-16.30 น.
15 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.1 ไปทัศนศึกษาเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ เวลา 7.30-16.30 น.
10 สิงหาคม 2561   พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561
    กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ เวลา 8.30-12.00 น. นักเรียนระดับประถมต้น และเวลา 13.00-15.30 น. นักเรียนระดับประถมปลาย ที่หอประชุมศุขศรีสมร
9 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.3และนักเรียนใหม่ เข้าประจำหมู่ เวลา 8.00-10.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
8-10 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม" ที่วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
7 สิงหาคม 2561   กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ เวลา 8.30-12.00 น. นักเรียนระดับมัธยมต้น และเวลา 13.00-15.30 น. นักเรียนระดับมัธยมปลาย ที่หอประชุมศุขศรีสมร
31 กรกฎาคม 2561   งานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูเอกชนจากประเทศฟิลิปปินส์ที่มาศึกษาดูงาน
ด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
27-30 กรกฎาคม 2561   ปิดทำการ
26 กรกฎาคม 2561   28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น. ที่สนามบาสเกตบอล
25 กรกฎาคม 2561   ฝ่ายบริการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา เวลา 7.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ เวลา 12.00 น. แห่เทียนพรรษา ไปทอดถวายวัดภคินีนาถวรวิหาร
24 กรกฎาคม 2561   งานพยาบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จริตร ทังสุบุตร ฉีดวัคซีน (MM R) เพื่อป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ให้นักเรียนชั้น ป.1 เวลา 9.00 น. ที่ห้องพยาบาล
    เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เวลา 8.30-10.30 น. นักเรียนชั้น ป.2 ไปเวียนเทียนที่วัดภคินีนาถวรวิหาร และเวลา 13.00-15.30 น. นักเรียนชั้น ป.1-6 ถวายผ้าอาบน้ำฝน ที่หอประชุมศุขศรีสมร
23 กรกฎาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.4 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 7.30-15.30 น. ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
    คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ"ทำความดีด้วยหัวใจ" เวลา 8.45-12.00 น. ณ ชุมชนรอบๆโรงเรียน
21 กรกฎาคม 2561   เขตบางพลัดเข้ามาฉีดยุงภายในบริเวณโรงเรียน เวลา 9.00-11.30 น.
16-20 กรกฎาคม 2561   การสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
11 กรกฎาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษาวัดสำคัญๆในกรุงเทพฯ เวลา 7.30-16.45 น.
8 กรกฎาคม 2561   ฝ่ายประจำ นำนักเรียนประจำไปทัศนศึกษาบ้านพิพิธภัณฑ์และตลาดน้ำตลิ่งชัน เวลา 9.00-15.00 น.
6 กรกฎาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ จ.พระนครศรีอยุธยา เวลา 7.00-17.00 น.
    งานพยาบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จริตร ทังสุบุตร ฉีดวัคซีน (dT) เพื่อป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก ให้นักเรียนชั้น ป.6 เวลา 9.30 น. ที่ห้องพยาบาล
5 กรกฎาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษานิทรรศรัตนโกสินทร์ เวลา 8.00-16.00 น.
4-6 กรกฎาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม" ที่ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ กรุทรวงศึกษาธิการ จ.ปทุมธานี
4 กรกฎาคม 2561   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(มัธยม) นำนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ชิงโล่พระราชทานฯ และ นักเรียน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดรั้วโรงเรียนทหาร ปี 2561" ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
3 กรกฎาคม 2561   กลุ่มสาระภาษาไทย(ป) จัดกิจกรรมส่งเสริมคนเก่งภาษาไทย ให้แก่นักเรียนชั้น ป.3-6 จำนวน 38 คน ชั้นมัธยม 10 คน และนักเรียนกิจกรรมเสียงนี้เพื่อคุณ 8 คน โดย อาจารย์ ดร.เทวี บุญจับ เวลา 10.00-11.30 น. ที่ห้องวิชาการ
29 มิุถุนายน 2561   นักเรียนชั้น ป.3 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 7.30-15.30 น. ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
    นักเรียนชั้น ม.3 ฟังบรรยายเรื่อง พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสำหรับวัยรุ่น โดยบริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด เวลา 14.30-15.30 น. ที่ห้องสมัมนา ชั้น 3 อาคมาทอร์ศรี
28 มิถุนายน 2561   นักเรียน ชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษาศุนย์ศึกษาธรรมชาติทหารบก(บางปู) จ.สมุทรปราการ เวลา 7.30-16.00 น.
    นักเรียน ชั้น ม.1-3 ฟังบรรยายเรื่อง วิจารณญาณในการใช้ Social Network โดยบริษัทบางกอกซอฟแวร์ จำกัด เวลา 13.00-15.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
27 มิถุนายน 2561   นักเรียน ชั้น ม.1 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 8.00-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
    นักเรียน ชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ จ.นครปฐม เวลา 7.30-16.00 น.
    อ.อุไรวรรณ์ สร้อยแก้ว งานอนุรักษ์พลังงานฯ นำนักเรียนจำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้า พระนครเหนือ เวลา 8.00-16.00 น. ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี
26 มิถุนายน 2561   กลุ่มสาระสังคมฯ (ม.) จัดกิจกรรมการแสดงตนพุทธมามิกา ชั้น ม.1 เวลา 8.00-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
23 มิถุนายน 2561   กลุ่มสาระศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดดนตรีไทย (Young Artist Music Conterst 2018) เวลา 9.15-12.15 น. ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23-29 มิถุนายน 2561   อ.เรณู คำบรรลือ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน เวลา 9.00-19.00 น. ที่กรมพลศึกษา ณ อาคารนิมิบุตร
21-22 มิถุนายน 2561   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดค่ายกลุ่มสัมพันธุ์ยุวกาชาด ชั้น ม.1 เวลา 7.30-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
    นักเรียน ชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนฯ เวลา 7.30-16.00 น.
20 มิถุนายน 2561   ฝ่ายประจำ จัดกิจกรรม "วันระลึกถึงคุณพ่อสมบัติ คงจำเนียร" อดีตผู้รับใบอนุญาต เวลา 17.00-19.00 น.
19 มิถุนายน 2561   ฝ่ายประจำ จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำ์ เวลา 19.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
17 มิถุนายน 2561   ฝ่ายประจำนำนักเรียนประจำทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และตลาดน้ำคลองลัดมะยอม เวลา 8.30-17.00 น.
14 มิถุนายน 2561   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
13 มิถุนายน 2561   ฝ่ายประจำ "ทำบุญเรือนนอน" เวลา 17.30 น. ที่อเนกประสงค์ 1
    ประกวด "จัดพานไหว้ครู" เวลา 13.00-16.00 น. ที่ใต้หอประชุมศุขศรีสมร
11 มิถุนายน 2561   งานประชาสัมพันธ์(ภายใน)ร่วมกับบริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด จัดกิจกรรม "มาชิตะท้ากล้า Speak" เวลา 12.30-13.00 น. ที่ลานกิจกรรม อาคาร 80 ปี
10 มิถุนายน 2561   งานวิชาการ งานติตามและประเมินคุณภาพภายใน จัดอบรมเรื่อง "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามกฏกระทรวง การประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" โดย ดร.ไพเราะ มีบางยาง
8 มิถุนายน 2561   นักเรียนชั้น ป.5 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 8.30-16.00 น. ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ
    อ.เรณู คำบรรลือ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ นำ ด.ญ.สุชานาถ รุ่งเรือง ชั้น ป.1 ร่วมแข่งขันกีฬายิมนาสติก กรมพลศึกษา เวลา 8.30-11.30 น. ที่กรมพลศึกษา
5 มิถุนายน 2561   กลุ่มสาระภาษาไทย(ป) จัดกิจกรรมส่งเสริมคนเก่งภาษาไทย ให้แก่นักเรียนชั้น ป.3-6 จำนวน 38 คน ชั้นมัธยม 10 คน และนักเรียนกิจกรรมเสียงนี้เพื่อคุณ 8 คน โดย อาจารย์ ดร.เทวี บุญจับ เวลา 10.30-12.00 น. ที่ห้องวิชาการ
1 มิถุนายน 2561   นักเรียน ชั้น ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมศิริราชสัญจร "วิธีตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง" เวลา 13.00-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
28 พฤษภาคม 2561   โรงเรียนกำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษ 1 วัน
26 พฤษภาคม 2561   การปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.2-ป.6 ที่หอประชุมศุขศรีสมร
25 พฤษภาคม 2561   กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา เวลา 7.00-8.00 น. ที่บริเวณสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
21 พฤษภาคม 2561   กิจกรรมวันทอร์ศรี เวลา 10.30-12.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
19 พฤษภาคม 2561   การปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ม.1-ม.6 ที่หอประชุมศุขศรีสมร
17 พฤษภาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.4 ฟังบรรยาย "เศรษฐกิจพอเพียงและการทรงงาน" จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เวลา 8.00-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
16 พฤษภาคม 2561   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
15 พฤษภาคม 2561   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนประจำ เวลา 8.00-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
14 พฤษภาคม 2561   นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน เวลา 8.00-16.00 น. ที่ฝ่ายประจำ
10-11 พฤษภาคม 2561   มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 เวลา 8.15-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
9 พฤษภาคม 2561  

บุคลากรทั้งหมด ฟังบรรยายธรรม เวลา 9.00-11.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
บุคลากรครู ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เวลา 13.00-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร

7 พฤษภาคม 2561   บุคลากรครูอบรม 7 Habits เวลา 8.30-16.00 น. ที่ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
5 พฤษภาคม 2561   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 เวลา 8.00-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
2-27 เมษายน 2561   กิจกรรมภาคฤดูร้อนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1 เมษายน 2561   การมอบตัวนักเรียนและยื่นยันการเรียนต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 เวลา 8.30-10.00 น.
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri