Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
     
25 กันยายน 2562   "วันพูนศรีเกษม" เป็นวันสิ้นชีพิตักษัย ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนและเป็นอาจารย์ใหญ่ พระองค์ที่สอง
24 กันยายน 2562   ทำบุญเนื่องใน "วันมหิดลและวันพูนศรีเกษม" ที่หอประชุมศุขศรีสมร และนักเรียน ชั้น ม.6 ไปวางพวงมาลาวันมหิดล ที่ ร.พ.ศิริราช
20-26 กันยายน 2562   การสอบกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1/2562
29 สิงหาคม 2562   นักเรียน ชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี
28-30 สิงหาคม 2562   นักเรียนชั้น ม.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม" ที่วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
15 สิงหาคม 2562   นักเรียนชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษานิทรรศรัตนโกสินทร์ และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
    นักเรียนชั้น ม.1 ไปทัศนศึกษา จ.ราชบุรี และ จ.นครปฐม เวลา 7.00-17.00 น.
14 สิงหาคม 2562   นักเรียนชั้น ม.3 เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE เวลา 9.00-12.00 น. ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.สวนดุสิต
13 สิงหาคม 2562   นักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆในเขตกรุงเทพฯ
9 สิงหาคม 2562   พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา 8.00 น. ที่หน้าไมค์
    กิจกรรมวันแม่ เวลา 8.30-12.00 น. ระดับประถมต้น และเวลา 13.00-16.00 น. ระดับประถมปลาย ที่หอประชุมศุขศรีสมร
8 สิงหาคม 2562   กิจกรรมวันแม่ เวลา 8.30-12.00 น. ระดับมัธยมต้น และเวลา 13.00-16.00 น. ระดับมัธยมปลาย ที่หอประชุมศุขศรีสมร
3 สิงหาคม 2562   นักเรียนชั้น ป.3 เข้าค่ายยุวกาชาด ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
2 สิงหาคม 2562   นักเรียนชั้น ป.1 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ( MM R )
    นักเรียนชั้น ป.6 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ( dT )
31 กรกฎาคม 2562   กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.3 ที่หอประชุมศุขศรีสมร
29 กรกฎาคม-7 สิงหาคม 2562   กิจกรรมแลกเปลียนวัฒนธรรมกับโรงเรียน Hyogo-ken Harima High School ประเทศญี่ปุ่น
26 กรกฎาคม 2562   พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
23-26 กรกฎาคม 2562   กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1/2562
20 กรกฎาคม 2562   นักเรียน ชั้น ป.4 เข้าค่ายยุวกาชาด เดินทางไกล
15 กรกฎาคม 2562   หยุดพิเศษ
12 กรกฎาคม 2562   กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เวลา 12.00-14.30 น. ทอดถวายที่วัดภคินีนาถฯ
11 กรกฎาคม 2562   กิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน ที่หอประชุมศุขศรีสมร
10 กรกฎาคม 2562   นักเรียน ชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษาวัดสำคัญและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
9 กรกฎาคม 2562   กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดใหม่ นักเรียน ชั้น ป.3-ม.3 เวลา 8.00-10.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
5-6 กรกฎาคม 2562   กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ชั้น ป.5 ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
5 กรกฎาคม 2562   นักเรียน ชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ จ.พระนครศรีอยุธยา
3-5 กรกฎาคม 2562   นักเรียน ชั้น ป.6 ไปเข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม" ที่วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
3 กรกฎาคม 2562   นักเรียน ชั้น ม.6 ฟังบรรยายเหตุการณ์ปัจจุบัน เวลา 13.00-15.00 น. ที่ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
2 กรกฎาคม 2562   นักเรียน ชั้น ป.3 ร่วมกิจกรรม S&P ที่หอประชุมศุขศรีสมร
26 มิถุนายน 2562   นักเรียนชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
    นักเรียนชั้น ป.1-3 ร่วมกิจกรรม "โยเกิร์ตดัชชี่ คิดส์ สคูลทัวร์ 2019" ที่หอประชุมศุขศรีสมร
23 มิถุนายน 2562   นักเรียนฝ่ายประจำทัศนศึกษาบ้านร้อยปี สวนสมุนไพร สวนเกษตรลัดดาวัลย์และตลาดน้ำวัดตะเคียน
20-21 มิถุนายน 2562   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ยุวกาชาดระดับ 3 ชั้น ม.1
19 มิถุนายน 2562   นักเรียนชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
13 มิถุนายน 2562   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ที่หอประชุมศุขศรีสมร
12 มิถุนายน 2562   ฝ่ายประจำ ทำบุญเรือนนอน ที่อเนกประสงค์ 1
26 พฤษภาคม 2562   การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.1-6
25 พฤษภาคม 2562   การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.2-6
21 พฤษภาคม 2562   กิจกรรมวันทอร์ศรี ที่หอประชุมศุขศรีสมร
16 พฤษภาคม 2562   เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
15 พฤษภาคม 2562   ค่ายกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนประจำ ที่หอประชุมศุขศรีสมร
14 พฤษภาคม 2562   นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน และนักเรียนประจำ(เก่า)ซื้อแบบเรียน
10 พฤษภาคม 2562   มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับมัธยม  ซื้อแบบเรียน และปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ ที่หอประชุมศุขศรีสมร
9 พฤษภาคม 2562   มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับประถม  ซื้อแบบเรียน ที่หอประชุมศุขศรีสมร
1-26 เมษายน 2562   กิจกรรมภาคฤดูร้อน ระดับประถมและระดับมัธยม
28 มีนาคม 2562   นักเรียนชั้น ป.6 ยืนยันการเรียนต่อ ชั้น ม.1
25,28,29 มีนาคม 2562   ครูเขมะสิริฯยุคใหม่สื่อสารอย่างเข้าใจ การอบรมเสริมทักษะทางจิตวิทยาเด็กและการสื่อสารเชิงบวก ที่ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
25 มีนาคม 2562   ประกาศผลสอบ ระดับมัธยม
23 มีนาคม 2562   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ที่อาคารทอร์ศรี
22 มีนาคม 2562   ประกาศผลสอบ ระดับประถม
8-9 มีนาคม 2562   ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
7 มีนาคม 2562   อบรมคอมพิวเตอรครูภายในโรงเรียน์ "โครงการก้าวทันเทคโนโลยี"
2-3 มีนาคม 2562   นักเรียนชั้น ม.6 สอบ ONET ที่โรงเีรียนสามเสนวิทยาลัย
21-28 กุมภาพันธ์ 2562   กำหนดการสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2/2561
14 กุมภาพันธ์ 2562   หยุดเรียน 1 วัน เนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน (50 มค.ก./ลบ.ม.)
11 กุมภาพันธ์ 2562   พิธีลาครู นักเรียนชั้น ม.6 เวลา 8.00-12.00 น. และงานเลี้ยงอำลา เวลา 16.00-20.00 น. โดยสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์
ปีการศึกษา 2561   ตารางอบรมมารยาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2561   ตารางอบรมมารยาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2561   บุคลากรครูอบรมภายนอกโรงเรียน
ปีการศึกษา 2561   บุคลากรครูอบรมภายในโรงเรียน
10 กุมภาพันธ์ 2562   ฝ่ายประจำนำนักเรียนไปทัศนศึกษาบ้านศิลปินคลองบางหลวง เวลา 9.30-16.30 น.
8 กุมภาพันธ์ 2562   นักเรียนชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ และองค์การพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เวลา 7.15-17.00 น.
5 กุมภาพันธ์ 2562   นักเรียนชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาศาลจังหวัดตลิ่งชัน เวลา 8.00-12.00 น.
2-3 กุมภาพันธ์ 2562   นักเรียนชั้น ม.3 สอบ ONET
2 กุมภาพันธ์ 2562   นักเรียนชั้น ป.6 สอบ ONET
31 มกราคม- 8 กุมภาพันธ์ 2562   กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ม.6
29 มกราคม 2562   นักเรียนชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง ถนนสุขุมวิท) เวลา 8.00-16.00 น.
28 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2562   กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนญี่ปุ่น Kanto International Senior High School
24-25 มกราคม 2562   ฝ่ายวิชาการจัดงานเขมะสิริฯนิทรรศ'๖๑ ครั้งที่ ๓๐ "พลังสร้างสรรค์"
16 มกราคม 2562   "วันครู" ปิดทำการ 1 วัน
15 มกราคม 2562   กิจกรรมวันน้ำเงิน-แดง ปีนี้ธีม "ขับขานตำนานล้านนา" บุคลากรสนับสนุนเป็นเจ้าภาพจัดงาน
11 มกราคม 2562   กิจกรรม "กีฬาวันเด็ก" ที่สนามกีฬาโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
    นักเรียนชั้น ม.5 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆในจังหวัดราชบุรี เวลา 6.30-17.00 น.
9-11 มกราคม 2562   นักเรียนชั้น ม.2 เข้าค่ายยุวกาชาด ที่ค่ายพระราม6 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
6 มกราคม 2562   ฝ่ายประจำนำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่ Mahanakhon Sky Walk เวลา 13.00-16.30 น.
4 มกราคม 2562   กิจกรรม English Day ระดับประถม
    งานอนุรักษ์ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ EGAT กฟผ. เวลา 8.45-12.00 น.
19 ธันวาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.2 ไปทัศนศึกษาสวนเบญจทัศ(สวนรถไฟ) เขตจตุจักร เวลา 8.20-16.00 น.
14 ธันวาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.1 ไปทัศนศึกษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์์ ถนนกำแพงเพชร 3 เขตจตุจักร เวลา 8.00-15.30 น.
6-7 ธันวาคม 2561   กิจกรรม "กีฬาสี ครั้งที่ 48" ที่สนามกีฬา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
4 ธันวาคม 2561   กิจกรรม "เทิดพระคุณพ่อ" ระดับประถมศึกษา ที่หอประชุมศุขศรีสมร
3 ธันวาคม 2561   กิจกรรม "เทิดพระคุณพ่อ" ระดับมัธยมศึกษา ที่หอประชุมศุขศรีสมร
29 พฤศจิกายน 2561   นักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(อพวช.) จ.ปทุมธานี
23 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2561   โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมกิจกรรมออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี
14 พฤศจิกายน 2561   พิธีรำลึกถึง ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์ที่สอง และวันรื่นเริงประจำปี
11 พฤศจิกายน 2561   นักเรียนประจำไปทัศนศึกษามิวเซียมสยาม หรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam, Discovery Museum) เวลา 9.30-16.00 น.
7 พฤศจิกายน 2561   นักเรียนชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆในเขตกรุงเทพฯ
2-3 พฤศจิกายน 2561   โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ที่วัดบ่อกระบาง ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1 พฤศจิกายน 2561   ผู้บริหาร และคณะครู โงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ที่มาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของโรงเรียน
29 ตุลาคม 2561   เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
24-27 ตุลาคม 2561   บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน ไปทัศนศึกษาที่ประเทศเวียดนาม
23 ตุลาคม 2561   พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ที่ลานพระราชวังดุสิต
13 ตุลาคม 2561   พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
11-13 ตุลาคม 2561  

บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนอบรมธรรมะ "ค่ายพุทธมาตา" ที่หอประชุมศุขศรีสมร

11 ตุลาคม 2561   พิธีรำลึกถึง ม.จ.หญิงศุขศรีสมร เกษมศรี และประกาศผลสอบระดับมัธยม
10 ตุลาคม 2561   ประกาศผลสอบระดับประถม
2 ตุลาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.1-6 ร่วมกิจกรรม English Camp เวลา 8.30-15.30 น. ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
29 กันยายน 2561   KMS Open House 2018 เวลา 8.00-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
24-25 กันยายน 2561   เนื่องในวันมหิดล และวันที่ 25 กันยายนเป็นวันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระ ที่หอประชุมศุขศรีสมร และนักเรียนชั้น ม.6 วางพวงมาลาวันมหิดล ที่ ร.พ.ศิริราช
19-26 กันยายน 2561   กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1/2561
14 กันยายน 2561   กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ชั้น ม.3 เวลา 14.30-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
11 กันยายน 2561   ค่ายคุณธรรม ชั้น ม.4 "การสร้างวินัยในตนเอง" โดยพระอาจารย์ชาครินทร์ เวลา 9.00-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
10 กันยายน 2561   นักเรียนฟังบรรยายเรื่อง "พฤติกรรมวัยรุ่น" โดยคุรอรณิชชา เพ็ญวรรณ นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ชั้น ม.1-ม.2 เวลา 9.30-15.30 น. และชั้น ม.4-ม.5 เวลา13.00-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
7 กันยายน 2561   ค่ายคุณธรรม ชั้น ป.1-ป.2 เวลา 8.30-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
3-6 กันยายน 2561   การแสดงผลงาน "โครงงานดนตรีสากล" ชั้น ม.5 เวลา 12.20-13.00 น. ที่ลานกิจกรรม อาคาร 80 ปี
2 กันยายน 2561   การทดสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
31 สิงหาคม-1 กันยายน 2561   นักเรียนชั้น ป.5 เข้าค่ายยุวกาชาด ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
29-31 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.3 เข้าค่ายพักแรม ที่มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
28 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.5 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 7.30-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
26 สิงหาคม 2561   ฝ่ายประจำ นำนักเรียนไปทัศนศึกษาบ้านพรรณไม้ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
24 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ จ.เพชรบุรี เวลา 7.00-17.30 น.
23-29 สิงหาคม 2561   "วันสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียน" ระหว่างวันที่ 23-29 สิงหาคม 2561 เวลา 7.00-17.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคาร 80 ปี
23 สิงหาคม2561   นักเรียนชั้น ม.1 ฟังบรรยายลอรีเอะ เวลา 9.00-10.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
22 สิงหาคม2561   นักเรียนชั้น ม.3 ฟังบรรยายกฏหมายน่ารู้ โดยคุณกุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา ศิษย์เก่าดีเด่น เวลา 13.00-15.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
21 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.4 เข้าค่ายยุวกาชาด เวลา 7.00-16.00 น. ที่ค่ายอินทรีแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
    นักเรียนชั้น ม.2 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 8.00-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
20 สิงหาคม 2561   กิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ" คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันทำความสะอาดทางเดินเท้าบริเวณหน้าปากซอยวัดภคินีนาถวรวิหารถึงหน้าธนาคาร
กสิกรไทย เวลา 9.00-11.00 น.
    นักเรียนชั้น ม.4-5 เข้าชมงาน "มหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ณ หว้ากอ จ.ประจบคีรีขันธ์" เวลา 6.00-19.00 น.
    นักเรียนชั้น ป.3 เข้าค่ายยุวกาชาด เวลา 7.30-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
16 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาวัดอรุณราชวรารามวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรวิหาร อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา 7.30-16.30 น.
15 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.1 ไปทัศนศึกษาเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ เวลา 7.30-16.30 น.
10 สิงหาคม 2561   พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561
    กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ เวลา 8.30-12.00 น. นักเรียนระดับประถมต้น และเวลา 13.00-15.30 น. นักเรียนระดับประถมปลาย ที่หอประชุมศุขศรีสมร
9 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.3และนักเรียนใหม่ เข้าประจำหมู่ เวลา 8.00-10.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
8-10 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม" ที่วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
7 สิงหาคม 2561   กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ เวลา 8.30-12.00 น. นักเรียนระดับมัธยมต้น และเวลา 13.00-15.30 น. นักเรียนระดับมัธยมปลาย ที่หอประชุมศุขศรีสมร
31 กรกฎาคม 2561   งานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูเอกชนจากประเทศฟิลิปปินส์ที่มาศึกษาดูงาน
ด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
27-30 กรกฎาคม 2561   ปิดทำการ
26 กรกฎาคม 2561   28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น. ที่สนามบาสเกตบอล
25 กรกฎาคม 2561   ฝ่ายบริการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา เวลา 7.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ เวลา 12.00 น. แห่เทียนพรรษา ไปทอดถวายวัดภคินีนาถวรวิหาร
24 กรกฎาคม 2561   งานพยาบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จริตร ทังสุบุตร ฉีดวัคซีน (MM R) เพื่อป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ให้นักเรียนชั้น ป.1 เวลา 9.00 น. ที่ห้องพยาบาล
    เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เวลา 8.30-10.30 น. นักเรียนชั้น ป.2 ไปเวียนเทียนที่วัดภคินีนาถวรวิหาร และเวลา 13.00-15.30 น. นักเรียนชั้น ป.1-6 ถวายผ้าอาบน้ำฝน ที่หอประชุมศุขศรีสมร
23 กรกฎาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.4 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 7.30-15.30 น. ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
    คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ"ทำความดีด้วยหัวใจ" เวลา 8.45-12.00 น. ณ ชุมชนรอบๆโรงเรียน
21 กรกฎาคม 2561   เขตบางพลัดเข้ามาฉีดยุงภายในบริเวณโรงเรียน เวลา 9.00-11.30 น.
16-20 กรกฎาคม 2561   การสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
11 กรกฎาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษาวัดสำคัญๆในกรุงเทพฯ เวลา 7.30-16.45 น.
8 กรกฎาคม 2561   ฝ่ายประจำ นำนักเรียนประจำไปทัศนศึกษาบ้านพิพิธภัณฑ์และตลาดน้ำตลิ่งชัน เวลา 9.00-15.00 น.
6 กรกฎาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ จ.พระนครศรีอยุธยา เวลา 7.00-17.00 น.
    งานพยาบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จริตร ทังสุบุตร ฉีดวัคซีน (dT) เพื่อป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก ให้นักเรียนชั้น ป.6 เวลา 9.30 น. ที่ห้องพยาบาล
5 กรกฎาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษานิทรรศรัตนโกสินทร์ เวลา 8.00-16.00 น.
4-6 กรกฎาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม" ที่ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ กรุทรวงศึกษาธิการ จ.ปทุมธานี
4 กรกฎาคม 2561   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(มัธยม) นำนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ชิงโล่พระราชทานฯ และ นักเรียน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดรั้วโรงเรียนทหาร ปี 2561" ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
3 กรกฎาคม 2561   กลุ่มสาระภาษาไทย(ป) จัดกิจกรรมส่งเสริมคนเก่งภาษาไทย ให้แก่นักเรียนชั้น ป.3-6 จำนวน 38 คน ชั้นมัธยม 10 คน และนักเรียนกิจกรรมเสียงนี้เพื่อคุณ 8 คน โดย อาจารย์ ดร.เทวี บุญจับ เวลา 10.00-11.30 น. ที่ห้องวิชาการ
29 มิุถุนายน 2561   นักเรียนชั้น ป.3 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 7.30-15.30 น. ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
    นักเรียนชั้น ม.3 ฟังบรรยายเรื่อง พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสำหรับวัยรุ่น โดยบริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด เวลา 14.30-15.30 น. ที่ห้องสมัมนา ชั้น 3 อาคมาทอร์ศรี
28 มิถุนายน 2561   นักเรียน ชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษาศุนย์ศึกษาธรรมชาติทหารบก(บางปู) จ.สมุทรปราการ เวลา 7.30-16.00 น.
    นักเรียน ชั้น ม.1-3 ฟังบรรยายเรื่อง วิจารณญาณในการใช้ Social Network โดยบริษัทบางกอกซอฟแวร์ จำกัด เวลา 13.00-15.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
27 มิถุนายน 2561   นักเรียน ชั้น ม.1 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 8.00-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
    นักเรียน ชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ จ.นครปฐม เวลา 7.30-16.00 น.
    อ.อุไรวรรณ์ สร้อยแก้ว งานอนุรักษ์พลังงานฯ นำนักเรียนจำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้า พระนครเหนือ เวลา 8.00-16.00 น. ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี
26 มิถุนายน 2561   กลุ่มสาระสังคมฯ (ม.) จัดกิจกรรมการแสดงตนพุทธมามิกา ชั้น ม.1 เวลา 8.00-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
23 มิถุนายน 2561   กลุ่มสาระศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดดนตรีไทย (Young Artist Music Conterst 2018) เวลา 9.15-12.15 น. ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23-29 มิถุนายน 2561   อ.เรณู คำบรรลือ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน เวลา 9.00-19.00 น. ที่กรมพลศึกษา ณ อาคารนิมิบุตร
21-22 มิถุนายน 2561   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดค่ายกลุ่มสัมพันธุ์ยุวกาชาด ชั้น ม.1 เวลา 7.30-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
    นักเรียน ชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนฯ เวลา 7.30-16.00 น.
20 มิถุนายน 2561   ฝ่ายประจำ จัดกิจกรรม "วันระลึกถึงคุณพ่อสมบัติ คงจำเนียร" อดีตผู้รับใบอนุญาต เวลา 17.00-19.00 น.
19 มิถุนายน 2561   ฝ่ายประจำ จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำ์ เวลา 19.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
17 มิถุนายน 2561   ฝ่ายประจำนำนักเรียนประจำทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และตลาดน้ำคลองลัดมะยอม เวลา 8.30-17.00 น.
14 มิถุนายน 2561   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
13 มิถุนายน 2561   ฝ่ายประจำ "ทำบุญเรือนนอน" เวลา 17.30 น. ที่อเนกประสงค์ 1
    ประกวด "จัดพานไหว้ครู" เวลา 13.00-16.00 น. ที่ใต้หอประชุมศุขศรีสมร
11 มิถุนายน 2561   งานประชาสัมพันธ์(ภายใน)ร่วมกับบริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด จัดกิจกรรม "มาชิตะท้ากล้า Speak" เวลา 12.30-13.00 น. ที่ลานกิจกรรม อาคาร 80 ปี
10 มิถุนายน 2561   งานวิชาการ งานติตามและประเมินคุณภาพภายใน จัดอบรมเรื่อง "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามกฏกระทรวง การประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" โดย ดร.ไพเราะ มีบางยาง
8 มิถุนายน 2561   นักเรียนชั้น ป.5 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 8.30-16.00 น. ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ
    อ.เรณู คำบรรลือ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ นำ ด.ญ.สุชานาถ รุ่งเรือง ชั้น ป.1 ร่วมแข่งขันกีฬายิมนาสติก กรมพลศึกษา เวลา 8.30-11.30 น. ที่กรมพลศึกษา
5 มิถุนายน 2561   กลุ่มสาระภาษาไทย(ป) จัดกิจกรรมส่งเสริมคนเก่งภาษาไทย ให้แก่นักเรียนชั้น ป.3-6 จำนวน 38 คน ชั้นมัธยม 10 คน และนักเรียนกิจกรรมเสียงนี้เพื่อคุณ 8 คน โดย อาจารย์ ดร.เทวี บุญจับ เวลา 10.30-12.00 น. ที่ห้องวิชาการ
1 มิถุนายน 2561   นักเรียน ชั้น ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมศิริราชสัญจร "วิธีตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง" เวลา 13.00-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
28 พฤษภาคม 2561   โรงเรียนกำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษ 1 วัน
26 พฤษภาคม 2561   การปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.2-ป.6 ที่หอประชุมศุขศรีสมร
25 พฤษภาคม 2561   กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา เวลา 7.00-8.00 น. ที่บริเวณสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
21 พฤษภาคม 2561   กิจกรรมวันทอร์ศรี เวลา 10.30-12.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
19 พฤษภาคม 2561   การปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ม.1-ม.6 ที่หอประชุมศุขศรีสมร
17 พฤษภาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.4 ฟังบรรยาย "เศรษฐกิจพอเพียงและการทรงงาน" จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เวลา 8.00-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
16 พฤษภาคม 2561   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
15 พฤษภาคม 2561   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนประจำ เวลา 8.00-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
14 พฤษภาคม 2561   นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน เวลา 8.00-16.00 น. ที่ฝ่ายประจำ
10-11 พฤษภาคม 2561   มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 เวลา 8.15-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
9 พฤษภาคม 2561  

บุคลากรทั้งหมด ฟังบรรยายธรรม เวลา 9.00-11.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
บุคลากรครู ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เวลา 13.00-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร

7 พฤษภาคม 2561   บุคลากรครูอบรม 7 Habits เวลา 8.30-16.00 น. ที่ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
5 พฤษภาคม 2561   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 เวลา 8.00-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
2-27 เมษายน 2561   กิจกรรมภาคฤดูร้อนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1 เมษายน 2561   การมอบตัวนักเรียนและยื่นยันการเรียนต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 เวลา 8.30-10.00 น.
 
 
Untitled Document