Untitled Document
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
11 กุมภาพันธ์ 2567   นักเรียนชั้น ม.3 สอบ Onet
10 กุมภาพันธ์ 2567   นักเรียนชั้น ป.6 สอบ Onet
5-9 กุมภาพันธ์ 2567   กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ชั้น ม.6
31 มกราคม 2567   นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษาป่ากลางกรุง (วิชาบูรณาการ)
29 มกราคม 2567   โครงการอบรม IT สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-ม.6
28 มกราคม 2567   นักเรียนประจำทัศนศึกษา Happy Trip (ดูบัวคาเฟ่ฟาร์ม จ.นครปฐม)
25 มกราคม 2567   กิจกรรม “การค้นหาตนจากศูนย์กลางตนเอง (Personalize Centric) เพื่อเลือกศึกษาต่อให้สอดรับกับโลกปัจจุบัน ชั้น ม.4-5
    นักเรียนชั้น ม.6 ติว A-Level
    ค่ายคุณธรรม ชั้น ม.2
24 มกราคม 2567   นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี
    นักเรียนชั้น ป.4-6 ฟังบรรยายในโครงการสร้างแรงบันดาลใจ
23 มกราคม 2567   นักเรียนชั้น ม.4 ทัศนศึกษาศาลอาญาตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
18-19 มกราคม 2567   งานเขมะสิริฯ นิทรรศ’66 ครั้งที่ 33
12 มกราคม 2567   กิจกรรมวันเด็ก สำหรับนักเรียนระดับประถม
    โครงการสร้างแรงบันดาลใจ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3
11-12 มกราคม 2567   นักเรียนชั้น ม.5 ทัศนศึกษาป่าในกรุง และสวนหลวง ร.9
10 มกราคม 2567   นักเรียนชั้น ป.5 กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
9 มกราคม 2567   นักเรียนชั้น ม.4-6 ร่วมกิจกรรมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
    นักเรียนชั้น ม.3 ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เข็มที่2 (HPV) ที่ห้องพยาบาล
5 มกราคม 2567   นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษา EGAT (วิชาบูรณาการ)
    นักเรียนชั้น ม.1 ค่ายคุณธรรม
25-28 ธันวาคม 2566   สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับประถม
22-28 ธันวาคม 2566   สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับมัธยม
22 ธันวาคม 2566   นักเรียน ชั้น ป.4 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร กรุงเทพมหานคร
20 ธันวาคม 2566   นักเรียน ชั้น ป.6 ทัศนศึกษาวัด วัง แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
19 ธันวาคม 2566   โครงการสร้างแรงบันดาลใจ สำหรับนักเรียน ชั้น ม.4-6
15 ธันวาคม 2566   กิจกรรมเดินทางไกล บูรณาการกับวิทย์ ชั้น ป.1
14 ธันวาคม 2566   นักเรียนชั้น ม.2 ทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริโรงเรียนข้าว และชาวนา , พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
13 ธันวาคม 2566   กิจกรรมเดินทางไกล บูรณาการกับวิทย์ ชั้น ป.2
1 ธันวาคม 2566   กิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1-6
30 พฤศจิกายน 2566   กิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1-6
29 พฤศจิกายน 2566   กิจกรรมกีฬาสี สำหรับนักเรียน ชั้น ป.4-ม.6
27 พฤศจิกายน 2566   กิจกรรมลอยกระทง สำหรับนักเรียนประจำ
24 พฤศจิกายน 2566   นักเรียน ชั้น ป.2 เข้าค่ายคุณธรรม
16 พฤศจิกายน 2566   นักเรียน ชั้น ม.1 ทัศนศึกษา ณ สัทธาอุทยานไทย จังหวัดราชบุรี
15-17 พฤศจิกายน 2566   นักเรียน ชั้น ม.2 เข้าค่ายยุวกาชาด
14 พฤศจิกายน 2566   พิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี และวันรื่นเริงประจำปี
6-7 พฤศจิกายน 2566   ตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน ปีการศึกษา 2566
5 พฤศจิกายน 2566   จัดสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1-ม.5 ปีการศึกษา 2567
4 พฤศจิกายน 2566   ประกาศผลสอบและแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ป.6
3 พฤศจิกายน 2566   โครงการสุขภาพดีห่างไกลโรค “อบรม KMS ทักษะชีวิต CPR ช่วยให้รอดอย่างปลอดภัย”
27 ตุลาคม 2566   นักเรียน ชั้น ป.3 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี
24 ตุลาคม 2566   เปิดภาคเรียนที่ 2/2566
23 ตุลาคม 2566   ผู้แทนครูและนักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
    นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน
18-20 ตุลาคม 2566   กิจกรรม English Camp ชั้น ม.1-6
16 ตุลาคม 2566   กิจกรรม English Camp ชั้น ป.1-6
13 ตุลาคม 2566   ครู ระดับชั้น ป.1-3 เข้าอบรมการแทรกศัพท์รอบรู้
    ครูและบุคลากรทุกคนเข้าอบรม
12-23 ตุลาคม 2566   ปิดภาคเรียนที่ 1/2566
12 ตุลาคม 2566   ครูทุกระดับชั้น เข้าอบรม Active Learning
11 ตุลาคม 2566   พิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียน
10-11 ตุลาคม 2566   ครูต่างชาติอบรม
6-11 ตุลาคม 2566   กำหนดสอบกลางปี ปีการศึกษา 2566 ชั้น ป.1-6
5-11 ตุลาคม 2566   กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้น ม.1-5
2-6 ตุลาคม 2566   กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้น ม.6
27 กันยายน 2566   นักเรียนชั้น ม.4-6 อบรมเทคนิคการทำ Portfolio
    กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ กฟผ จ.นนทบุรี และพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ กรุงเทพมหานคร ชั้น ป.5
25 กันยายน 2566   ทำบุญวันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร  เกษมศรี และวันมหิดล
24 กันยายน 2566   นักเรียนชั้น ม.6 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล
22 กันยายน 2566   ค่ายคุณธรรม ม.4
21-22 กันยายน 2566   ค่ายพักแรมยุวกาชาด ชั้น ป.5 (นอกโรงเรียน)
21 กันยายน 2566   ค่ายคุณธรรม ป.1
19 กันยายน 2566   กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี ชั้น ม.4
18 กันยายน 2566   กิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจ” ชั้น ม.4-ม.6
17 กันยายน 2566   KMS OPEN HOUSE 2023
14 กันยายน 2566   กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาฯ (อพวช.) จ.ปทุมธานี ชั้น ป.6
    โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทอล์คโชว์ สร้างแรงบันดาลใจ ชั้น ม.1-3
13-15 กันยายน 2566   ค่ายพุทธบุตร ชั้น ม.6
13 กันยายน 2566   ค่ายคุณธรรม ชั้น ม.5
12 กันยายน 2566   กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ชั้น ป.4
8 กันยายน 2566   กิจกรรม “โครงการพัฒนา Soft Skill : ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ปีการศึกษา 2566” ชั้น ม.4-5
6 กันยายน 2566   ค่ายคุณธรรม ชั้น ป.2
1 กันยายน-29 ตุลาคม 2566   เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567
1 กันยายน 2566   วันก่อตั้งโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
31 สิงหาคม 2566   นักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 รับฟังบรรยายโครงการสุขภาพดีห่างไกลโรค
    ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (เข็ม2) ชั้น ป.1-ม.6(เฉพาะนักเรียนที่สมัครใจ)
30 สิงหาคม 2566   ค่ายคุณธรรม ชั้น ป.4
25 สิงหาคม 2566   ค่ายกลางวันในโรงเรียน ชั้น ป.3
    นักเรียน ชั้น ม.4 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
    แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน ชั้น ม.3
23-29 สิงหาคม 2566   สัปดาห์ห้องสมุด
22-24 สิงหาคม 2566   สัปดาห์วิทยาศาสตร์
15-21 สิงหาคม 2566   สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้น ม.1-ม.6
15-18 สิงหาคม 2566   สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้น ป.1-ป.6
11 สิงหาคม 2566   กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ ชั้น ม.1-ม.6
10 สิงหาคม 2566   กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ ชั้น ป.1-ป.6
4 สิงหาคม 2566   ค่ายคุณธรรม ชั้น ป.3
3 สิงหาคม 2566   ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชั้น ป.1-ม.6(เฉพาะนักเรียนที่สมัครใจ)
31 กรกฎาคม 2566   วันหยุดเรียนกรณีพิเศษ
27 กรกฎาคม 2566   พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และแห่เทียนพรรษา
26 กรกฎาคม 2566   นักเรียน ชั้น ป.2 เวียนเทียนที่วัดภคินีนาถวรวิหาร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
นักเรียน ชั้น ป.6 ถวายผ้าอาบน้ำฝนที่หอประชุมศุขศรีสมร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
19-21 กรกฎาคม 2566   ค่ายยุวกาชาด ชั้น ม.3
20 กรกฎาคม 2566   นักเรียน ชั้น ม.4-6 ร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาของ ม.เกษตรศาสตร์
19 กรกฎาคม 2566   พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดใหม่
17 กรกฎาคม 2566   กิจกรรมเดินทางไกล ชั้น ป.4
14 กรกฎาคม 2566   นักเรียน ชั้น ม.4-6 ฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ "โครงการโออิชิเปิดศึกนักวาดไทยออกผจญภัยล่าฝันกับวันพีซ"
12 กรกฎาคม 2566   นักเรียน ชั้น ม.3 ทัศนศึกษาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์
5,6 กรกฎาคม 2566   นักเรียน ชั้น ม.6 ติว T-GAT ภาษาอังกฤษ และเตรียมโดมโชว์พิชิต TCAS 67
5-7 กรกฎาคม 2566   ค่ายพุทธรรมนำชีวิต ชั้น ป.6
3 กรกฎาคม 2566   เปิดระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2567
23 มิถุนายน 2566   นักเรียนประจำทุกคนกลับบ้าน (ตามกำหนด)
23 มิถุนายน 2566   นักเรียนประจำทุกคนกลับบ้าน (ตามกำหนด)
17 มิถุนายน 2566   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนประจำ
15 มิถุนายน 2566   วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
14 มิถุนายน 2566   ฝ่ายนักเรียนประจำ ทำบุญเรือนนอน
11 มิถุนายน 2566   การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเก่า ชั้น ป.2-6
10 มิถุนายน 2566   การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเก่า ชั้น ม.1-6
2 มิถุนายน 2566   พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
29พฤษภาคม2566   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 
อ่านข่าวทั้งหมด
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri