Untitled Document
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

คู่มือผู้ปกครองนักเรียนประจำ

 

ท่านผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะนำนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนประจำในโรงเรียน จะต้องสอบถามความสมัครใจของนักเรียน เสียก่อนว่าพร้อมที่จะอยู่ประจำหรือไม่ เนื่องจากการเข้าไปอยู่ประจำ นักเรียนจะต้องปรับตัวหลายด้าน เช่น การกินอยู่ร่วมกันกับคน หมู่มาก ความคิดถึงบ้าน การดูแลตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของฝ่ายนักเรียน ประจำ ทั้งนี้เพราะทางโรงเรียนมีระเบียบที่จะไม่คืนเงินให้ในเมื่อชำระเสร็จแล้ว และต้องอยู่ทั้งปีการศึกษา คือ 2 ภาคเรียน

 
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองนักเรียนประจำ
1. เมื่อผู้ปกครองนำนักเรียนมาเข้าเรือนนอน ทางโรงเรียนจะได้ออกบัตรสำหรับเยี่ยมและรับส่งนักเรียนให้ผู้ปกครองถือไว้เป็นสำคัญ ขณะเมื่อไปเยี่ยมหรือรับนักเรียนจะต้องนำบัตรนี้ไปด้วยเสมอ และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับในบัตรนั้นโดยเคร่งครัด เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยแก่บุตรหลานของท่าน
2. ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรเยี่ยมหรือรับนักเรียน นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เรียบร้อยหรือปฏิบัติตนไม่
เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน โรงเรียนมีสิทธิ์ส่งตัวคืนผู้ปกครองได้
3. นักเรียนประจำจะต้องเข้าเรือนนอนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 1 วัน เสมอ และผู้ปกครองจะต้องรับนักเรียนกลับบ้านในวันที่โรงเรียน
กำหนดให้รับทุกครั้ง
4. ทางโรงเรียนได้กำหนดตารางการรับนักเรียนกลับบ้านในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อนักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมกับทางครอบครัว ซึ่งจะ
แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบในแต่ละภาค และผู้ปกครองจะต้องรับนักเรียนในวันที่โรงเรียนกำหนดทุกครั้งทุกคน ควรมารับด้วยตนเอง ไม่มีการฝากรับหรือมอบหมายให้รับแทนกัน
5. ในสัปดาห์ที่ไม่ได้กำหนดให้รับกลับทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมพิเศษให้ เช่น ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญและน่าสนใจในกรุงเพทมหานคร
และปริมณฑล ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ ดนตรี กีฬา ฯลฯ ตามความสนใจและสมัครใจของนักเรียนตามความเหมาะสม
6. เครื่องใช้และเสื้อผ้าทุกชิ้นจะต้องปักชื่อนามสกุลหรือเขียนด้วยหมึกที่กันน้ำ
7. เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ห้ามนำเข้ามาในเรือนนอน ถ้านำเข้ามาแล้วเกิดการสูญหาย โรงเรียนไม่รับผิดชอบ
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri