Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

ระเบียบการจองเตียง

 

           นักเรียนที่ต้องการจะอยู่ประจำในปีการศึกษาต่อไปจะต้องปฏิบัติดังนี้

  1. จองเตียงที่งานการเงินในวันที่สอบเสร็จ
  2. จองเตียงในวันประกาศผลการสอบที่งานการเงิน

หลังจากนั้นจะไม่รับจองเตียงอีก  เนื่องจากทางฝ่ายประจำมีสถานที่จำกัด  จึงมีความจำเป็นต้องทราบจำนวนนักเรียนเก่าเพื่อพิจารณารับนักเรียนใหม่เข้ามาแทน

 
 
Untitled Document