Untitled Document
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

ระเบียบการเยี่ยม-รับ-ส่ง นักเรียนประจำ

 

1. การเยี่ยมนักเรียน
1.1 การเยี่ยมนักเรียนสามารถมาได้ทุกวันในเวลา 15.30-18.00 น. หรือหลังเลิกเรียน
1.2 ผู้ปกครองจะต้องแสดงบัตรรับเยี่ยมของตนเองซึ่งทางโรงเรียนออกให้ จะใช้บัตรของผู้อื่นหรือบัตรชนิดอื่นแทนไม่ได้ หากไม่มีบัตรทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้รับ-เยี่ยม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเป็นกรณีพิเศษ
1.3 ผู้ปกครองจะพบนักเรียนได้ในสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้เท่านั้น คือ ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ 1
1.4 ผู้ปกครองจะต้องติดต่อกับครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวรที่ห้องฝ่ายประจำ เพื่อแจ้งนักเรียนออกมาพบ ห้ามผู้ปกครองพบนักเรียนโดยไม่แจ้งครูฝ่ายประจำก่อน

2. การรับนักเรียนออกนอกโรงเรียน
2.1 การรับนักเรียน ผู้ปกครองมารับได้ทุกวันศุกร์ หรือวันก่อนวันหยุดราชการ 1 วัน กำหนดเวลารับ  15.30-18.30 น. รับได้เฉพาะผู้มีบัตร
2.2 กรณีที่ต้องเรียนเพิ่มเติม หรือชดเชยในวันเสาร์เป็นกรณีพิเศษ ผู้ปกครองจะมารับได้ในวันเสาร์หลังจากเลิกเรียนแล้ว
2.3 การรับนักเรียนนอกเหนือจากวันดังกล่าว จะรับได้เมื่อมีเหตุผลสมควร เช่น กรณีฉุกเฉินต่างๆ เท่านั้น หรือเมื่อโรงเรียนนัดหมายให้มารับ
2.4 ผู้ปกครองต้องแสดงบัตรรับ-เยี่ยมนักเรียน ซึ่งมีรูปของตนเองต่อครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวรและลงชื่อในสมุดรับ-เยี่ยมนักเรียนทุกครั้ง ส่วนบัตรครูฝ่ายประจำจะเก็บไว้ และจะคืนให้เมื่อผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกลับเข้าโรงเรียน
2.5 ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนแทนกันไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
2.6 ในกรณีที่ต้องมารับระหว่างเวลาเรียนจะต้องมีจดหมายลาล่วงหน้าส่งถึงครูผู้ปกครองฝ่ายประจำ และครูที่ปรึกษาก่อน นัดหมายเวลารับ นักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์ของใช้ที่จะนำกลับให้พร้อม เพราะจะไม่มีการเปิดห้องตู้–ห้องนอนให้

3. การส่งนักเรียนกลับเข้าโรงเรียน
3.1 ผู้ปกครองจะต้องมาส่งนักเรียนด้วยตนเอง หรือจะมอบหมายให้บุคคลอื่นมาส่งแทนก็ได้ ผู้แทนที่มาส่งจะต้องลงชื่อส่งในสมุดรับ–ส่ง ทุกครั้ง พร้อมทั้งนำตัวนักเรียนไปมอบต่อครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวร และรับบัตรรับ–เยี่ยมคืนกลับไปให้ถูกต้อง ห้ามส่งโดยไม่ได้ลงชื่อส่ง หรือให้นักเรียนมาเองโดยไม่มีผู้ปกครองมาส่ง
3.2 ผู้ปกครองจะต้องส่งนักเรียนกลับเข้าโรงเรียนก่อนวันเปิดเรียน 1 วัน ในเวลาไม่เกิน 18.30 น. (ถ้าเกินกำหนดถือว่าผิดระเบียบของนักเรียนประจำ)
3.3 กรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยหรือมีเหตุผลจำเป็นอย่างอื่นไม่สามารถมาส่งได้ตามกำหนด ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า และจะต้องนำใบลามาส่งพร้อมกับส่งนักเรียน ในกรณีที่เจ็บป่วยเกิน 3 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ไปแสดงด้วย
3.4 โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องกลับบ้านเดือนละ 1 ครั้ง ทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการรับกลับให้ทราบล่วงหน้าตลอดทั้งภาคเรียน

 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri