Untitled Document
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

ระเบียบการเยี่ยม-รับ-ส่ง นักเรียนประจำ

 
 1. การเยี่ยมนักเรียน
  1. การเยี่ยมกระทำได้ทุกวันในเวลา 15.30 – 18.00 น.
  2. ผู้ปกครองจะต้องแสดงบัตรรับเยี่ยมของตนเองซึ่งทางโรงเรียนออกให้ จะใช้บัตรของผู้อื่นหรือบัตรชนิดอื่นแทนไม่ได้  ผู้ไม่มีบัตรไม่มีสิทธิรับเยี่ยม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเป็นกรณีพิเศษ
  3. ผู้ปกครองจะพบนักเรียนได้ในสถานที่โรงเรียนจัดไว้เท่านั้น
  4. ผู้ปกครองจะต้องติดต่อกับครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวร และคอยให้ครูเรียกนักเรียนออกมาพบ ห้ามผู้ปกครองพบนักเรียนโดยไม่ผ่านครู
 2. การรับนักเรียนออกนอกโรงเรียน
  1. การรับนักเรียน รับได้ทุกวันศุกร์ หรือวันก่อนวันหยุดราชการ 1 วันในเวลา 15.30 – 18.00 น. รับได้เฉพาะผู้มีบัตร
  2. นักเรียนที่ต้องเรียนเพิ่มเติม หรือชดเชยในวันเสาร์เป็นกรณีพิเศษจะรับได้เย็นวันเสาร์ หรือหลังจากเลิกเรียนแล้ว
  3. การรับนักเรียนนอกเหนือจากวันดังกล่าว จะรับได้เมื่อมีเหตุผลสมควร เช่น กรณีฉุกเฉินต่าง ๆ เท่านั้น หรือเมื่อโรงเรียนนัดหมายให้มารับ
  4. ผู้ปกครองจะต้องแสดงบัตรรับเยี่ยมนักเรียน ซึ่งมีรูปของตนเองต่อครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวรและลงชื่อในสมุดรับนักเรียนทุกครั้ง ส่วนบัตรจะต้องมอบให้ไว้กับครู
  5. ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้รับแทนกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของบุตร – หลานของท่าน
  6. ในกรณีที่ต้องมารับระหว่างเวลาเรียนจะต้องมีจดหมายลาส่งมาล่วงหน้า ถึงครูปกครองฝ่ายประจำและครูที่ปรึกษา
 3. การส่งนักเรียนกลับเข้าโรงเรียน
  1. ผู้ปกครองจะต้องมาส่งนักเรียนด้วยตนเอง หรือจะมอบหมายให้ผู้แทนมาส่งก็ได้ แต่จะต้องลงชื่อส่งในสมุดรับ – ส่ง ทุกครั้ง พร้อมทั้งนำตัวนักเรียนไปมอบต่อครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวร พร้อมทั้งรับบัตรรับ – เยี่ยมคืนกลับไปให้ถูกต้อง
  2. ระเบียบการส่งจะต้องส่งนักเรียนกลับเข้าโรงเรียนก่อนวันเปิดเรียน  1 วัน ในเวลาไม่เกิน 18.30 น. (ถ้าเกินถือว่าละเลยต่อระเบียบวินัย)
  3. หากนักเรียนเจ็บป่วยหรือมีเหตุผลจำเป็นไม่สามารถมาส่งกลับได้ตามกำหนด ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า และจะต้องนำใบลาไปส่งพร้อมตัวนักเรียน ในกรณีที่เจ็บป่วยเกิน  3 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ไปแสดงด้วย
  4. ทางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนกลับบ้านเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อจะได้ไปพบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องกลับ
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri