Untitled Document
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

การทำบัตรรับ-เยี่ยม

 
 
1. ควรเตรียมเอกสารให้พร้อมในวันมอบตัวเข้าเรือนนอน (อนุญาตให้มีผู้ปกครอง 4 ท่าน)
2. รูปที่จะนำมาทำบัตรจะต้องเป็นรูปขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวนท่านละ 2 รูป ที่เหมือนกัน
3. การเพิ่ม – การเปลี่ยน – การยกเลิกบัตรรับเยี่ยม ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์จะกระทำการนี้ คือ บิดา – มารดา หรือผู้แทนผู้ปกครองที่โรงเรียนเห็นสมควรจะต้องมาติดต่อโดยตรงกับครูฝ่ายปกครองเท่านั้น
4. ในกรณีที่ทำบัตรรับเยี่ยมหายจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งรูปมาทำบัตรใหม่ พร้อมค่าปรับ 50 บาท
5. บัตรรับ – เยี่ยม ของท่านใด ควรอยู่กับท่านผู้นั้น ห้ามฝากไว้กับนักเรียน ถ้าทางโรงเรียนทราบว่าบัตรอยู่กับนักเรียนท่านอาจถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้ปกครอง
 
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri