Untitled Document
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

การทำบัตรรับ-เยี่ยม

 
 
1. ควรเตรียมเอกสารให้พร้อมในวันมอบตัวเข้าเรือนนอน (โรงเรียนอนุญาตให้มีผู้ปกครอง 4 ท่าน) เอกสารใช้สำหรับทำบัตรรับ-เยี่ยมนักเรียน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนท่านละ 1 ชุด รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวนท่านละ 2 รูป (ถ่ายพร้อมกันไม่เกิน 6 เดือน)
2. การเพิ่ม–การเปลี่ยน–การยกเลิกบัตรรับเยี่ยม ผู้ปกครองผู้มีสิทธิ์จะกระทำการนี้ได้ คือ บิดา–มารดา หรือผู้แทนผู้ปกครองที่โรงเรียนเห็นสมควร  บุคคลดังกล่าวนี้ต้องมาติดต่อโดยตรงกับครูฝ่ายปกครองเท่านั้น
3. ในกรณีที่ทำบัตรรับเยี่ยมหายจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งรูปมาทำบัตรใหม่ พร้อมค่าปรับ 50 บาท
4. บัตรรับ–เยี่ยม ผู้ปกครองต้องเก็บบัตรไว้กับตนเอง ห้ามฝากไว้กับนักเรียน หากฝ่าฝืนอาจถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้ปกครอง
 
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri