Untitled Document
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

กฏระเบียบที่นักเรียนประจำต้องปฏิบัติ

 
1. นักเรียนประจำต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนเพื่อไปเรียนหนังสือ และหลังโรงเรียนเลิก นักเรียนประจำต้องสวมเสื้อปกฮาวายสีเหลือง (ป.3–ม.6)ให้ถูกระเบียบของฝ่ายประจำ
2. หลังเลิกเรียนประจำวันแล้ว นักเรียนประจำต้องอยู่ภายในบริเวณที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น ห้ามเข้า–ออกบริเวณที่ห้ามไว้
3. ห้ามประดับอาภรณ์สิ่งของมีค่าต่าง ๆ ทุกชนิด (ยกเว้น นาฬิกาที่มีราคาพอสมควรแบบสุภาพและต้องรับผิดชอบเอง) หากฝ่าฝืนโรงเรียนจะนำมาเก็บไว้ และหากฝ่าฝืนเป็นครั้งที่ 2 โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองนักเรียนมาพบ
4. สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่จำเป็น เช่น โทรศัพท์มือถือ Tablet Notebook และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ถ้านักเรียนนำมาแล้วเกิดการเสียหาย หรือสูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และห้ามนำสิ่งของดังกล่าวขึ้นมาเล่นในเวลาเข้าแถว ในห้องอาหาร และเวลาทำการบ้าน
5. ห้ามนำหนังสือ เอกสาร วารสาร ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ เครื่องเล่นเกม ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการพนันทุกชนิดเข้าเรือนนอน หากฝ่าฝืนจะถูกยึด และถือว่ามีความผิดจะต้องถูกพิจารณาตามกฎของโรงเรียน และเชิญผู้ปกครองมาพบ
6. การออกนอกโรงเรียนและกลับเข้าโรงเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้อง และใช้กระเป๋าที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น
7. การดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนประจำ ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยหากเป็นกรณีจะต้องส่งกลับบ้านหรือนำส่งโรงพยาบาล โรงเรียนจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบ
8. ผู้ปกครองจะต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน ในการรักษาระเบียบวินัยของนักเรียนประจำ และผู้ปกครองต้องไปพบครูผู้ปกครองทุกครั้งที่โรงเรียนเชิญไปพบ
9. ในกรณีที่ผู้ปกครองมีความจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถติดต่อนักเรียนได้ ผู้ปกครองสามารถติดต่อฝ่ายประจำหรือทางโรงเรียนได้
- ฝ่ายประจำ (วันและเวลาที่ครูเวรฝ่ายประจำปฏิบัติหน้าที่) โทรศัพท์ 02–424–5777 ต่อ 136
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (วันและเวลาทำการ) โทรศัพท์ 02–424–2244 ต่อ 101
10. ระเบียบการลงโทษนักเรียนประจำ มีดังนี้
10.1ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
10.2 บันทึกพฤติกรรมที่กระทำผิด ระหว่างนักเรียน ครู และบำเพ็ญประโยชน์ 
10.3 ทำบันทึกรับรองความประพฤติ ระหว่างนักเรียน – ผู้ปกครอง – ครู
10.4 พ้นจากการเป็นนักเรียนประเภทประจำ และให้เปลี่ยนเป็นนักเรียนประเภทไป-กลับ
 
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri