Untitled Document
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

ระเบียบทั่วไปที่ต้องปฏิบัติ

 
1. นักเรียนประจำต้องแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนในขณะเรียนหนังสือและแต่งกายให้ถูก
ระเบียบของนักเรียนประจำหลังโรงเรียนเลิก (เสื้อสีเหลือง ป.3 – ม.6)
2. หลังเลิกเรียนประจำวันแล้ว นักเรียนประจำจะต้องอยู่ในบริเวณที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น จะออกจากบริเวณที่กำหนดหรือเข้าไปในบริเวณที่กำหนดห้ามไม่ได้
3. ห้ามประดับอาภรณ์มีค่าต่างๆ ทุกชนิด (ยกเว้นนาฬิกาที่มีราคาพอสมควรแบบสุภาพและต้อง
รับผิดชอบเอง) มิฉะนั้นจะถูกริบ และเชิญผู้ปกครองมารับคืน และถ้านำมาอีกเป็นครั้งที่ 2 โรงเรียน
จะริบส่งสาธารณะกุศลไม่มีสิทธิ์รับคืน
4. ของใช้ที่ไม่จำเป็น เช่น วิทยุ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป เกมส์ต่าง ๆ ถ้านักเรียนนำมาแล้วเกิดการ
ชำรุดสูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือห้าม
นำมาใ
ช้
ถ้านำมาจะถูกริบ
5. ห้ามนำหนังสือ  เอกสาร  วารสาร  ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียน  เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ เครื่องเล่น
เกมส์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการพนันทุกชนิดเข้าเรือนนอน  นอกจากจะถูกริบแล้ว ยังถือว่ามี
ความผิดจะต้องถูกพิจารณา
6. การออกนอกโรงเรียนและกลับเข้าโรงเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องและใช้กระเป๋า
ที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น
7. การดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนประจำ ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วย จะต้องส่งกลับบ้านหรือ
โรงพยาบาล ทางโรงเรียนจะเป็นผู้แจ้งผู้ปกครองมิใช่นักเรียนเป็นผู้แจ้ง
8. ผู้ปกครองจะต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน ในการรักษาระเบียบวินัยของนักเรียนประจำ โดยการไปพบครูผู้ปกครองทุกเวลาที่โรงเรียนเชิญไปพบ
9. ในกรณีที่ผู้ปกครองมีความจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถติดต่อกับทางโรงเรียนโดยตรงก็ติดต่อโทรศัพท์
หมายเลข
      02 – 424 – 2244 ต่อ 136  ฝ่ายประจำ
      02 – 424 – 2244 ต่อ 113  อ.กิ่งกาญจน์
      02 – 424 – 5737                อ.กิ่งกาญจน์
10. การลงโทษนักเรียนประจำ
  1. ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
  2. บันทึกพฤติกรรมที่กระทำผิดครั้งที่ 1 – 2 ครั้งที่ 3 ซึ่งลงโทษตามกติกาที่แจ้งไว้ 
  3. ทำสัญญารับรองความประพฤติ ระหว่างนักเรียน – ผู้ปกครอง – ครู
  4. ส่งคืนเป็นนักเรียนไปกลับ
 
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri