Untitled Document
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
การอบรมบุคลากรภายในโรงเรียน
ภาพการอบรม
"ค่ายพุทธมาตา"
ภาพการอบรม
"ภาษาอังกฤษ"
ภาพการอบรม
"ก้าวทันเทคโนโลยี"
 
 
 
 
 
  งานวิชาการ งานติตามและประเมินคุณภาพภายใน จัดอบรมให้แก่บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน เรื่อง "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามกฏกระทรวง การประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" โดย ดร.ไพเราะ มีบางยาง วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-15.30 น. ที่ห้องสมัมนา ชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
  บุคลากรทั้งหมด ฟังบรรยายธรรม วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-11.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  บุคลากรครู ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  บุคลากรคร ูอบรม 7 Habits วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ที่ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารทอร์ศร
  ฝ่ายบริการ จัดอบรมธรรมะ"ค่ายพุทธมาตา" ให้แก่บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน วันที่ 11-13 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมศุขศรีสมร
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ "การใช้งาน Email และระบบ Wifi ภายในโรงเรียน" ให้แก่บุคลากรทุกคน วันที่ 21-22 กันยายน 2560 และ 26 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-15.30 น. ที่ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี
   
   
   
   
     
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri