Untitled Document
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
ภาพกิจกรรม"ค่ายคุณธรรมครู"
ณ วัดปัญญานันทาราม
 
 
  การส่งบุคลากรเข้าอบรมภายนอกโรงเรียน
  อ.สุทธาวดี สุขเกษม และ อ.ปราณี อรุณโรจน์ กลุ่มสาระภาษาไทย เข้าอบรมเรื่อง "เสริมความรู้การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literary) ตามแนว PISA สำหรับครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา" วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00-16.30 น. ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร
  อ.สิมาลี เลิศฤทธิ์สิริกุล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(มัธยม) นำนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ชิงโล่พระราชทานฯ และ นักเรียน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดรั้วโรงเรียนทหาร ปี 2561" วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น. ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  อ.อุไรวรรณ์ สร้อยแก้ว งานอนุรักษ์พลังงานฯ นำนักเรียนจำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าวติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้า พระนครเหนือ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-16.00 น. ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ.นนทบุร
  อ.เรณู คำบรรลือ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน วันที่ 23-29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-19.00 น. ที่กรมพลศึกษา ณ อาคารนิมิบุตร
  อ.ธาริณี ยิ่งถาวร อ.ประไพพิศ ตันสกุล อ.สิมาลี เลิศฤทธิ์ศิริกุล และ อ.ราตรี เพ็งแจ่ม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(มัธยม) เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์" วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่จัตุรัส วิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพ
  อ.สุขใจ หนูขวัญ อ.นพดล วงษ์ศรี และนักเรียนชั้น ม.4 อบรมครบครัวเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-11.30 น. ที่ ปปช.
  อ.จำเรียง ดอนจินดา อ.ศศิรดา วิชาชัย และอ.มยุรี สุขสุพุฒิ เข้าร่วมกิจกรรม STEM Education และสื่อการเรียนรู้ของ NASA พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ที่มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
  อ.นวรัตน์ ธรรมสวัสดิ์ และอ.สีตีฮายา สะมะแอ การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น. ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  อ.พีรดา ปิ่นประดับ และอ.นิศารัตน์ พรหมอยู่ อบรมบุพเพสันนิวาสกับความรู้ทางประวัติศาสตร์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-13.30 น. ที่สภาการศึกษา
  อ.สมัชญา ทับเป็นไทย และอ.ฑิภาภร ชุมภู การอบรมวิทยากรมารยาทไทยให้ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ที่โรงแรมฮิป
  อ.วรินทร์ รุจนาพิพัฒน์ และอ.ธนวรรณ ประสาร อบรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30-13.30 น. ที่โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
  อ.ปราณี อรุณโรจน์ และ อ.ศิริพร สารแดง นำนักเรียนไปเรียนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2561 ที่ประเทศสิงคโปร
  อ.จุฑาทิพย์ อ่อนอ้าย นำนักเรียนไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 17-28 เมษายน 2561ที่โรงเรียน Harima ประเทศญี่ปุ่น
  อ.อารีรัตน์ ชัชชวลิตสกุล ไปศึกษาดูงานของโครงการ iStudy ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2561 ที่เมือง San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri