Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
คนดี คนเก่ง และความภูมิใจ ปีการศึกษา 2559
 
 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น  ได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับคุณภาพ"ดีมาก"
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนกานต์  ม่วงศรีจันทร์ ที่ได้รับรางรองชนะเลิศอันดับ 1
ในการแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส (Dictation)
ในโครงการอักษราวิชาการ ประจำปี 2559 อักษรก้าว : การเปลี่ยนผ่านสู่พรมแดนใหม่
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐญดา ปรีญานนท์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย
ในการแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส (Dictation)
ในโครงการอักษราวิชาการ ประจำปี 2559 อักษรก้าว : การเปลี่ยนผ่านสู่พรมแดนใหม่
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอธิป เหรียญเลิศรัตนา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1
ในการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อ "ประเทศไทยในปี 3559"
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิชญา วรรณกิจ และนางสาวอธิป เหรียญเลิศรัตนา
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1
ในการแข่งขันวาดภาพกิจกรรมวันวิชาการวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 
 
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. พรพฤติกร ศรีทุมสุข น.ส.คณศวัญ เลิศจันทึก และน.ส.วรรณิสา ยงรักษา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับ ม.ปลาย การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลอาญากรุงเทพใต้
 
 
 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับโล่เกียรติคุณ "10 โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา" วันที่ 2 กรกฎาคม 2559
 
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri