Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

ภาพกิจกรรมพิธีลาครู วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ณ หอประชุมศุขศรีสมร

 
พิธีลาครู :

กำหนดวันสุดท้ายของการเรียนในภาคเรียนที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
เป็นพิธีสอนให้นักเรียนรู้จักการ “ไปลามาไหว้” และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อโรงเรียน และครูอาจารย์

La Khru Ceremony Day :

La Khru ceremony day is held on the last day of the 2nd semester of Mattayom 3 and 6. The ceremony emphasizes “Pai La Ma Wai” and the showing of gratitude to the school and the teachers.

 
 
 
 
Untitled Document