Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
 
กำหนดการงาน "KMS Open House 2018"
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 8.00-12.00 น.
 
  เวลา กิจกรรม สถานที่
  08.15 น. ลงทะเบียน หอประชุมฯ
  08.45 น. ชม Presentation โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ หอประชุมฯ
  08.50 น. ประธานกล่าวเปิดงาน KMS Open House 2017 หอประชุมฯ
  09.00 น. ชมการแสดงของนักเรียนระดับประถม “ รำไทย ” หอประชุมฯ
  09.10 น. บรรยาย ด้านการเรียนการสอน โครงการแลกเปลี่ยน สถานที่ภายในโรงเรียน และฝ่ายนักเรียนประจำ หอประชุมฯ
  10.50 น. การเสวนาพิเศษ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน หอประชุมฯ
  11.10 น. นำผู้ปกครองเดินชมภายในโรงเรียน อาคารเรียน
  12.00 น. ปิดงาน  
       
  หมายเหตุ   1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
    2. ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลการรับสมัครนักเรียนใหม่
    ปีการศึกษา 2562 ได้ภายในงานนี้
    3. ที่นั่งจำนวนจำกัด สอมถามหรือสำรองที่นั่งได้ที่ประชาสัมพันธ์
    โทร. 02-4242244 ต่อ 101 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 
 
 
 
Untitled Document