Untitled Document
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเผ่าเกษม คงจำเนียร
     
  บิดา นายสมบัติ คงจำเนียร
  มารดา หม่อมราชวงศ์ทอร์ศรี (เกษมศรี) คงจำเนียร
  การทำงาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริการ
สืบทอดเจตนารมณ์เดิมของหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
  ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.ศ.5) ที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ระดับอุดมศึกษา Bachelor of Art จาก Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติส่วนตัว สมรสกับนางสุขประสงค์ คงจำเนียร มีบุตร 2 คน คือ
นายภาวพันธ์ คงจำเนียร และนางสาวโสจกร คงจำเนียร
   
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri