Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
 
 
   
 
  ผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เครือข่ายผู้ปกครอง
และสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสส รณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   
 
   
 
       
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี
 
   
 
       
 
  ธุรการปิดทำการ ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 เนื่องจากบุคลากรทุกคนจะเข้าอบรมธรรมะ
ระหว่างปิดภาคเรียนสามารถติดต่อฝ่ายธุรการได้วันที่ 14-20 ตุลาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30-15.30 น.
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปิดทำการ เนื่องจากจะทำการฉีดยุงภายในบริเวณโรงเรียน
 
  วันที่ 11 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติของ ม.จ.หญิง ศุขศรีสมร เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์แรกของโรงเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดพิธีรำลึกถึงพระองค์ท่าน เวลา 8.15 น. ที่หน้าพระรูปอนุสาวรีย์
 
  ผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เครือข่ายผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ด้วยความจงรักภักดี วันที่ 26 กันยายน 2559
 
  วันที่ 26 กันยายน 2559...ผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เครือข่ายผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสส รณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพร ะเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพ ระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพร ะราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2559
 
  โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประเทศ New Zealand ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 13 เมษายน 2560 (รับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2559) รายละเอียดเพิ่มเติม
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
   
 
       
  25 ตุลาคม 2559   เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
  23 ตุลาคม 2559   ผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียน ถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า
  21 ตุลาคม 2559   โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปิดทำการ เนื่องจากจะทำการฉีดยุงภายในบริเวณโรงเรียน
  11-13 ตุลาคม 2559   บุคลากรครูอบรมธรรมะ "พุทธมาตา" (3 วัน 2 คืน) ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  11 ตุลาคม 2559   พิธีรำลึกถึง ม.จ.หญิง ศุขศรีสมร เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์แรกของโรงเรียน เวลา 8.15 น. ที่หน้าพระรูปอนุสาวรีย์
  6-7 ตุลาคม 2559   การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและนักจิตวิทยาโรงเรียน เวลา 9.00-15.00 น. ที่ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
  5 ตุลาคม 2559   บุคลากรครู ชั้น ป.1-3 อบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเด็ก" โดยทีมแพทย์โรงพยาบาลศิริราช เวลา 8.30-12.00 น.
  3-4 ตุลาคม 2559   บุคลากรครู อบรม "สอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ 5 STEPs :วิธีสืบสอบและโครงงาน (แนวทางพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย)" เวลา 8.30-15.00 น. ที่ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
   
 
         
   
         
  กิจกรรมย้อนหลัง
   
 
 
Untitled Document