Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
     

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนพรัตน์ ชัยสุขสุวรรณ ม.6 นางสาวณบพร ศิริทอง ม.5 และนางสาววรมน เมฆอรียะ ม.4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 3,000 บาท ในการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ในงาน Study in japan fair 2016 วันที่ 11 กันยายน 2559

  ตารางสอบปลายปีที่ 1/2559 ระดับชั้น ป.1-ป.6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้น ม.1-ม.3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้น ม.4-ม.6

  กำหนดการสอบกลางปี และสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนกานต์  ม่วงศรีจันทร์ ที่ได้รับรางรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส (Dictation) ในโครงการอักษราวิชาการ ประจำปี 2559 อักษรก้าว : การเปลี่ยนผ่านสู่พรมแดนใหม่ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐญดา ปรีญานนท์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส (Dictation) ในโครงการอักษราวิชาการ ประจำปี 2559 อักษรก้าว : การเปลี่ยนผ่านสู่พรมแดนใหม่ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอธิป เหรียญเลิศรัตนา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ในการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อ "ประเทศไทยในปี 3559" งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันประกวดบรรเลงดนตรีไทยอโศกสังคีต ครั้งที่ 9 วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิชญา วรรณกิจ และนางสาวอธิป เหรียญเลิศรัตนา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันวาดภาพกิจกรรมวันวิชาการ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

  ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. พรพฤติกร ศรีทุมสุข น.ส.คณศวัญ เลิศจันทึก และน.ส.วรรณิสา ยงรักษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับ ม.ปลาย การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลอาญากรุงเทพใต้

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ารับ "การทดสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์" ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ระดับประถมศึกษา เวลา 8.30-12.00 น. และระดับมัธยมศึกษา เวลา 13.00-16.30 น. ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

  ขอเชิญร่วมงาน"วันสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียน" ระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2559 เวลา 7.00 - 18.00 น. ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ 1 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

  เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดให้มีพิธีถวายพระพร วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 8.15 น.

  ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6
ปีการศึกษา 2558

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับโล่เกียรติคุณ "10 โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม
โชควัฒนา" วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย อ.ธาริณี ยิ่งถาวร
เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล

  ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น ป.1-ป.6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น ม.1-ม.3
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น ม.4-ม.6

  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1/2559

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการ
ศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
เวลา 12.00 น. ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอชิรญา ประยูรวงศ์ ที่ได้ 100 คะแนนเต็ม
วิชาภาษาอังกฤษ จากการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.6)
ปีการศึกษา 2558 จัดโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) ปีการศึกษา 2558
จัดโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ มีโครงการฝึก
ภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน สําหรับนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาปีที่ 1 -5 ในวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2559 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ อ.จุฑาทิพย์ โทร. 089-199-3647 และ อ.อารีรัตน์ โทร. 086-763-1909

  สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ และเครือข่ายผู้ปกครอง ขอเชิญร่วมงาน
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "เขมะสิริ สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สังคม" ณ SF Strike Bowl สาขามาบุญครอง
ชั้น 7 วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น.

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 วันที่พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2559
เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
นักเรียนผู้ได้รับทุนเรียน เข็มทอง เกียรติบัตร ในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
 

  สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดโครงการศิลปะวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา โดยนำโขนมาแสดงเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมในโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 31 พฤษภาคม 2559
ณหอประชุมศุขศรีสมร

  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ปีการศึกษา 2558
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ปีการศึกษา 2558
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) ปีการศึกษา 2558

 

ยินดีต้อนรับ St Mary's College from Auckland, New Zealand เยี่ยมชมโรงเรียน
เขมะสิริอนุสสรณ์ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 - 11.30 น.  นักเรียนชั้น ม.6 (จบปีการศึกษา 2558) ที่ยังไม่ได้รับใบระเบียนแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ให้มารับได้ที่งานทะเบียน อาคารทอร์ศรี (กรุณาแต่งกายสุภาพ)


  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
 
อ่านข่าวย้อนหลัง
 
Untitled Document