Untitled Document
   
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
     

  ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น ป.1-ป.6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น ม.1-ม.3
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น ม.4-ม.6

  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1/2559

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 น. ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอชิรญา ประยูรวงศ์ ที่ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ จากการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) ปีการศึกษา 2558 จัดโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) ปีการศึกษา 2558 จัดโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ มีโครงการฝึกภาษาอังกฤษและ พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -5 ในวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2559 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.จุฑาทิพย์ โทร. 089-199-3647 และ อ.อารีรัตน์ โทร. 086-763-1909

  สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ และเครือข่ายผู้ปกครอง ขอเชิญร่วมงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "เขมะสิริ สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สังคม" ณ SF Strike Bowl สาขามาบุญครอง ชั้น 7 วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น.

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 วันที่พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
นักเรียนผู้ได้รับทุนเรียน เข็มทอง เกียรติบัตร ในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
 

  สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดโครงการศิลปะวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา โดยนำโขนมาแสดงเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมในโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 31 พฤษภาคม 2559 ณหอประชุมศุขศรีสมร

  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ปีการศึกษา 2558
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ปีการศึกษา 2558
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) ปีการศึกษา 2558

  ยินดีต้อนรับ St Mary's College from Auckland, New Zealand เยี่ยมชมโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 - 11.30 น.


  นักเรียนชั้น ม.6 (จบปีการศึกษา 2558) ที่ยังไม่ได้รับใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้มารับได้ที่งานทะเบียน อาคารทอร์ศรี (กรุณาแต่งกายสุภาพ)


  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
 
อ่านข่าวย้อนหลัง
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210