Untitled Document
   
 
   
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
   

นักเรียนชั้น ม.6 (จบปีการศึกษา 2558) ที่ยังไม่ได้รับใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้มารับได้ที่งานทะเบียน อาคารทอร์ศรี (กรุณาแต่งกายสุภาพ)

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
 
ปีการศึกษา 2558
     
 
  ในช่วงเรียนกิจกรรมภาคฤดูร้อน โรงเรียนได้เปิดประตูเขียว(เล็ก)ให้นักเรียนเดินเข้า-ออกได้ กิจกรรมภาคฤดูร้อน ชั้น ป.1-6 และชั้น ม.1-3 วันที่ 1-29 เมษายน 2559 รายละเอียดเพิ่ม
ระหว่างปิดภาคเรียน ฝ่ายธุรการเปิดทำการ เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) คำแนะนำเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้บันทึกข้อตกลงกับ บลจ.บัวหลวง และ บ.นานมีบุ๊คส์ ในโครงการ"ยกระดับการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเข้าใจเรื่องการออม"

ตารางสอบปลายปีและปลายภาคเรียนที่ 2/2558

กำหนดการสอบปลายปีและปลายภาคเรียนที่ 2/2558 โครงการเรียนภาษาอังกฤษและ
วัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2559
 ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเป่ยหวา
เมืองจี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
และผู้บริหารโรงเรียนภาษาและ
ภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)
พบผู้บริหารและเยี่ยมชมโรงเรียน
เขมะสิริอนุสสรณ์ วันที่ 19 มกราคม
2559 เวลา 13.00-15.00 น.
คำขวัญวันครู "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ" คำขวัญวันเด็ก "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"
ตารางสอบระหว่างปีและกลาง
ภาคเรียนที่ 2/2558
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลาง
ภาคเรียนที่ 2/2558
เนื่องด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ทรงประกอบพิธีบวงสรวง
ในการสมโภช ณ วัดราชผาติการาม
ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา
15.00 น. สถานนีตำรวจนครบาลบางพลัด จึงแจ้งปิดการจราจรห้ามรถผ่านขึ้นสะพาน
กรุงธนในเวลาดังกล่าว
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จากประเทศฟิลิปปินส์มาเยี่ยมชม
โรงเรียนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30-15.30 น.
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สมาคม
ศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ และเครือข่าย
ผู้ปกครอง ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
งาน "เขมะสิริฯน้อมอัญชุลีสยาม
บรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน"

ในอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558
รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน
จากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ป.6
-ตารางสอบกลางปีที่ 1/2558 ชั้น ป.1-ป.6
-ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ชั้น ม.1-ม.3
-ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ชั้น ม.4-ม.6
เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคเรียนที่
1/2558 ชั้น ม.6
กำหนดการสอบกลางปี และสอบปลาย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการสอบระหว่างภาค และกลาง
ภาคเรียนที่ 1/2558
ตารางสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1/2558
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
มาตรการรักษาความปลอดภัยในการก่อ
สร้างอาคารเรียน "๘๐ ปี เขมะสิริฯ"
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับรอง
ผลการตรวจประเมินอาคารสถานที่นี้ ได้เกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green ระยะเวลารับรอง พ.ศ. 2556-2558 ในโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น
Bangkok Clean and Green
จากสำนักอนามัย
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดการ
อบรม ดังนี้
- 11พฤษภาคม 2558 บุคลากรครู
ระดับประถม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"บทบาทของครูต่อการส่งเสริมพัฒนา
การของเด็ก" เวลา 8.30-15.30 น.
ณ ห้องสมัมมนา ชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
- 12 พฤษภาคม 2558 บุคลากรทุกคน
อบรมศิลปะการพุดเพื่อครองใจคน
เวลา 8.30-15.00 น. ณ ห้องสมัมมนา
ชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
- 13 พฤษภาคม 2558 บุคลากรทุกคน
ฟังบรรยายธรรม เวลา 9.30-11.00 น.
ณ หอประชุมศุขศรีสมร
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นำบุคลากรครู
และบุคลากรสนับสนุนทัศนศึกษาหลีเป๊ะ-
ลังกาวี ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2558
(โรงเรียนหยุดทำการในวันดังกล่าว)
ฝ่ายวิชาการจัดการอบรมให้แก่บคุลากรครู ณ ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
- 11-12 มีนาคม 2558 อบรม 7 อุปนิสัย (ครูระดับมัธยม)
- 20 มีนาคม 2558 อบรมภาษาอังกฤษ (บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน)
- 23 มีนาคม 2558 อบรมเทคนิคการสอน (บุคลากรครูทุกคน)
- 30 มีนาคม 2558 อบรมเกี่ยวโภชนาการ (บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน)
- 31มีนาคม 2558 อบรมการวิจัยชั้นเรียน (บุคลากรครูทุกคน)
งานพัฒนาบุคลากร จัดให้มีโครงการ
"รวมใจน้ำเงิน-แดง" ซึ่งปีนี้ห้องพักครู
ชั้น 3 และ ชั้น 4 เป็นเจ้าภาพจัดงาน
"ตอนออกทะเล" วันที่ 9 มกราคม
2558 เวลา 17.00-21.00 น. ณ
หอประชุมศุขศรีสมร
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน"๘๐ ปี
เขมะสิริฯ" วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
ณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
ราชสกุลเกษมศรี และโรงเรียน
เขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นเจ้าภาพ
สวดพระอภิธรรมศพ ม.ร.ว.
เปรมปรีดิ์มาน เกษมศรี
วันที่ 10 มิถุนายน 2557
ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียน
เขมะสิริอนุสสรณ์ ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
วันที่ 25 มีนาคม 2557
ณ พระราชวังสวนจิตรลดา
     
     
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210