Untitled Document
   
 
   
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
   
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ร่วมกับ บริษัท ครอสสกานอินเตอร์เนชันแนล จำกัด จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2559 (รับนักเรียนอายุ 10-17 ปี)
  ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเป่ยหวา เมืองจี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้บริหารโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) พบผู้บริหารและเยี่ยมชมโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.
  คำขวัญวันครู "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ"
  คำขวัญวันเด็ก "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"
  ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้น ป.1-ป.6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้น ม.1-ม.3
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้น ม.4-ม.6
  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 21-29 ธันวาคม 2558
  เนื่องด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีบวงสรวงในการสมโภช ณ วัดราชผาติการาม ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. สถานนีตำรวจนครบาลบางพลัด จึงแจ้งปิดการจราจรห้ามรถผ่านขึ้นสะพานกรุงธนในเวลาดังกล่าว
     
  ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเอกชน จำนวน 82 คน จากประเทศฟิลิปปินส์ ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30-15.30 น.
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ และเครือข่ายผู้ปกครอง ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
     
  เนื่องจากในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีมหามงคล ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงเรียน จึงได้กำหนดจัดงาน "เขมะสิริฯน้อมอัญชุลีสยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน" ในอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ป.6 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
     
  ตารางสอบกลางปีที่ 1/2558 ชั้น ป.1-ป.6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ชั้น ม.1-ม.3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ชั้น ม.4-ม.6
     
  เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ชั้น ม.6
     
  กำหนดการสอบกลางปี และสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ป.6 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
     
  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1/2558
     
  ตารางสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1/2558
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
     
  มาตรการรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารเรียน "๘๐ ปี เขมะสิริฯ"
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับรองผลการตรวจประเมินอาคารสถานที่นี้ ได้เกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green ระยะเวลารับรอง พ.ศ. 2556-2558 ในโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น Bangkok Clean and Green จากสำนักอนามัย
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดการอบรม ดังนี้
- 11พฤษภาคม 2558 บุคลากรครูระดับประถม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "บทบาทของครูต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก" เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องสมัมมนา ชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
- 12 พฤษภาคม 2558 บุคลากรทุกคน อบรมศิลปะการพุดเพื่อครองใจคน เวลา 8.30-15.00 น. ณ ห้องสมัมมนา ชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
- 13 พฤษภาคม 2558 บุคลากรทุกคนฟังบรรยายธรรม เวลา 9.30-11.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นำบุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนทัศนศึกษาหลีเป๊ะ-ลังกาวี ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2558 (โรงเรียนหยุดทำการในวันดังกล่าว)
     
  ฝ่ายวิชาการจัดการอบรมให้แก่บคุลากรครู ณ ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
- 11-12 มีนาคม 2558 อบรม 7 อุปนิสัย (ครูระดับมัธยม)
- 20 มีนาคม 2558 อบรมภาษาอังกฤษ (บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน)
- 23 มีนาคม 2558 อบรมเทคนิคการสอน (บุคลากรครูทุกคน)
- 30 มีนาคม 2558 อบรมเกี่ยวโภชนาการ (บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน)
- 31มีนาคม 2558 อบรมการวิจัยชั้นเรียน (บุคลากรครูทุกคน)
     
  งานพัฒนาบุคลากร จัดให้มีโครงการ "รวมใจน้ำเงิน-แดง" ซึ่งปีนี้ห้องพักครูชั้น 3 และ ชั้น 4 เป็นเจ้าภาพจัดงาน "ตอนออกทะเล" วันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 17.00-21.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
     
  พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน"๘๐ ปี เขมะสิริฯ" วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ
     
  ราชสกุลเกษมศรี และโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ม.ร.ว.เปรมปรีดิ์มาน เกษมศรี วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม
     
  นายศุภโยค คงจำเนียร ผู้รับใบอนุญาต นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย วันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ พระราชวังสวนจิตรลดา
     
     
     
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210