Untitled Document
   
 
   
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
   
 
 
เกี่ยวกับเขมะสิริฯ
หลักสูตรการเรียนการสอน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
     
  มาตรการรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารเรียน "๘๐ ปี เขมะสิริฯ"
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับรองผลการตรวจประเมินอาคารสถานที่นี้ ได้เกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green ระยะเวลารับรอง พ.ศ. 2556-2558 ในโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น Bangkok Clean and Green จากสำนักอนามัย
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดการอบรม ดังนี้
- 11พฤษภาคม 2558 บุคลากรครูระดับประถม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "บทบาทของครูต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก" เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องสมัมมนา ชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
- 12 พฤษภาคม 2558 บุคลากรทุกคน อบรมศิลปะการพุดเพื่อครองใจคน เวลา 8.30-15.00 น. ณ ห้องสมัมมนา ชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
- 13 พฤษภาคม 2558 บุคลากรทุกคนฟังบรรยายธรรม เวลา 9.30-11.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
     
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอเชิญชวนเยาวชนสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on Climate Change  "Youth Action on Climate Change"ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นำบุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนทัศนศึกษาหลีเป๊ะ-ลังกาวี ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2558 (โรงเรียนหยุดทำการในวันดังกล่าว)
     
  ฝ่ายวิชาการจัดการอบรมให้แก่บคุลากรครู ณ ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
- 11-12 มีนาคม 2558 อบรม 7 อุปนิสัย (ครูระดับมัธยม)
- 20 มีนาคม 2558 อบรมภาษาอังกฤษ (บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน)
- 23 มีนาคม 2558 อบรมเทคนิคการสอน (บุคลากรครูทุกคน)
- 30 มีนาคม 2558 อบรมเกี่ยวโภชนาการ (บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน)
- 31มีนาคม 2558 อบรมการวิจัยชั้นเรียน (บุคลากรครูทุกคน)
     
  งานพัฒนาบุคลากร จัดให้มีโครงการ "รวมใจน้ำเงิน-แดง" ซึ่งปีนี้ห้องพักครูชั้น 3 และ ชั้น 4 เป็นเจ้าภาพจัดงาน "ตอนออกทะเล" วันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 17.00-21.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
     
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อวิชัย หวังสุข บิดา อ.วงเดือน สอนประภา วันที่ 27 ธันวาคม 2557 เวลา 19.30 น.
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ และบริษัทครอส สกาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดโครงการศึกษาวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ
- ประเทศอังกฤษ สถาบัน Churchill House School of English Language เมื่อง Ramsgate ระหว่างวันที่ 12-26 ตุลาคม 2557
- ประเทศสิงคโปร์ สถาบัน Northland Secondary School ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557
     
  พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน"๘๐ ปี เขมะสิริฯ" วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ
     
  ราชสกุลเกษมศรี และโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ม.ร.ว.เปรมปรีดิ์มาน เกษมศรี วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม
     
  นายศุภโยค คงจำเนียร ผู้รับใบอนุญาต นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย วันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ พระราชวังสวนจิตรลดา
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ขอขอบคุณ คุณธีรฤทธิ์ ฤทธิมัต และคุณศรีวรรณ ฤทธิมัต ที่มอบทุนเพื่อโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีนางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ผู้จัดการ และนางสาวกัลยาณี จักษุรักษ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบทุน วันที่ 15 มกราคม 2557 ณ อาคารทอร์ศรี
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 14,15,17 มกราคม 2557 จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
     
     
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,024245777,024242255,024245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210