Untitled Document
   
 
   
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
   
 
 
เกี่ยวกับเขมะสิริฯ
หลักสูตรการเรียนการสอน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดการอบรม ดังนี้
- 11พฤษภาคม 2558 บุคลากรครูระดับประถม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "บทบาทของครูต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก" เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องสมัมมนา ชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
- 12 พฤษภาคม 2558 บุคลากรทุกคน อบรมศิลปะการพุดเพื่อครองใจคน เวลา 8.30-15.00 น. ณ ห้องสมัมมนา ชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
- 13 พฤษภาคม 2558 บุคลากรทุกคนฟังบรรยายธรรม เวลา 9.30-11.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
     
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอเชิญชวนเยาวชนสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on Climate Change  "Youth Action on Climate Change"ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นำบุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนทัศนศึกษาหลีเป๊ะ-ลังกาวี ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2558 (โรงเรียนหยุดทำการในวันดังกล่าว)
     
  ฝ่ายวิชาการจัดการอบรมให้แก่บคุลากรครู ณ ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
- 11-12 มีนาคม 2558 อบรม 7 อุปนิสัย (ครูระดับมัธยม)
- 20 มีนาคม 2558 อบรมภาษาอังกฤษ (บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน)
- 23 มีนาคม 2558 อบรมเทคนิคการสอน (บุคลากรครูทุกคน)
- 30 มีนาคม 2558 อบรมเกี่ยวโภชนาการ (บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน)
- 31มีนาคม 2558 อบรมการวิจัยชั้นเรียน (บุคลากรครูทุกคน)
     
  งานพัฒนาบุคลากร จัดให้มีโครงการ "รวมใจน้ำเงิน-แดง" ซึ่งปีนี้ห้องพักครูชั้น 3 และ ชั้น 4 เป็นเจ้าภาพจัดงาน "ตอนออกทะเล" วันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 17.00-21.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
     
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อวิชัย หวังสุข บิดา อ.วงเดือน สอนประภา วันที่ 27 ธันวาคม 2557 เวลา 19.30 น.
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ และบริษัทครอส สกาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดโครงการศึกษาวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ
- ประเทศอังกฤษ สถาบัน Churchill House School of English Language เมื่อง Ramsgate ระหว่างวันที่ 12-26 ตุลาคม 2557
- ประเทศสิงคโปร์ สถาบัน Northland Secondary School ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557
     
  มาตรการรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารเรียน "๘๐ ปี เขมะสิริฯ"
     
  พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน"๘๐ ปี เขมะสิริฯ" วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ
     
  ราชสกุลเกษมศรี และโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ม.ร.ว.เปรมปรีดิ์มาน เกษมศรี วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม
     
  นายศุภโยค คงจำเนียร ผู้รับใบอนุญาต นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย วันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ พระราชวังสวนจิตรลดา
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ขอขอบคุณ คุณธีรฤทธิ์ ฤทธิมัต และคุณศรีวรรณ ฤทธิมัต ที่มอบทุนเพื่อโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีนางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ผู้จัดการ และนางสาวกัลยาณี จักษุรักษ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบทุน วันที่ 15 มกราคม 2557 ณ อาคารทอร์ศรี
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 14,15,17 มกราคม 2557 จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับรองผลการตรวจประเมินอาคารสถานที่นี้ ได้เกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green ระยะเวลารับรอง พ.ศ. 2556-2558 ในโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น Bangkok Clean and Green จากสำนักอนามัย
     
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,024245777,024242255,024245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210