Untitled Document
   
 
   
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
   
 
 
เกี่ยวกับเขมะสิริฯ
หลักสูตรการเรียนการสอน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
     
  - วันที่ 18 มีนาคม 2558 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.3 เวลา 8.30-11.30 น. ที่ห้องเรียน และแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.4 ที่อเนกประสงค์
- วันที่ 19 มีนาคม 2558 ประกาศผลสอบ ชั้น ป.1-ป.6 เวลา 8.30-11.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
- วันที่ 24 มีนาคม 2558 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 และ ม.6 เวลา 8.30-11.00 น. ที่ห้องเรียน
     
  ตารางสอบปลายปีที่2/2557 ชั้น ป.1-ป.6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ม.1- ม.3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ม.4-ม.6
     
  กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ม.3
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ม.6
กำหนดการสอบปลายปีและปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ป.1-6 ชั้น ม.1-2 และชั้น ม.4-5
     
  งานพัฒนาบุคลากร จัดให้มีโครงการ "รวมใจน้ำเงิน-แดง" ซึ่งปีนี้ห้องพักครูชั้น 3 และ ชั้น 4 เป็นเจ้าภาพจัดงาน "ตอนออกทะเล" วันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 17.00-21.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
     
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อวิชัย หวังสุข บิดา อ.วงเดือน สอนประภา วันที่ 27 ธันวาคม 2557 เวลา 19.30 น.
     
  ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ป.1-ป.6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ม.1-3
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ม.4-6
     
  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2/2557
     
  ประกาศผลสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 วันที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 8.00-11.00 น. ณ ห้องเรียน
     
  ประกาศผลสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 8.00-11.30 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
     
  กำหนดการสอบกลางปีและปลายภาคเรียนที่ 1/2557
     
  ตารางสอบกลางปีที่1/2557 ชั้น ป.1-ป.6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ชั้น ม.1- ม.3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ชั้น ม.4-ม.6
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ และบริษัทครอส สกาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดโครงการศึกษาวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ
- ประเทศอังกฤษ สถาบัน Churchill House School of English Language เมื่อง Ramsgate ระหว่างวันที่ 12-26 ตุลาคม 2557
- ประเทศสิงคโปร์ สถาบัน Northland Secondary School ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557
     
  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1/2557
     
  ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่1/2557 ชั้น ป.1-ป.6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 ชั้น ม.1- ม.3
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 ชั้น ม.4-ม.6
     
  มาตรการรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารเรียน "๘๐ ปี เขมะสิริฯ"
     
  พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน"๘๐ ปี เขมะสิริฯ" วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ
     
  ราชสกุลเกษมศรี และโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ม.ร.ว.เปรมปรีดิ์มาน เกษมศรี วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม
     
  นายศุภโยค คงจำเนียร ผู้รับใบอนุญาต นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย วันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ พระราชวังสวนจิตรลดา
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ชั้น ป.1-ป.6 และชั้น ม.1-ม.3 ระหว่างวันที่ 1-29 เมษายน 2557 เวลา 9.00-15.00 น.
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ขอขอบคุณ คุณธีรฤทธิ์ ฤทธิมัต และคุณศรีวรรณ ฤทธิมัต ที่มอบทุนเพื่อโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีนางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ผู้จัดการ และนางสาวกัลยาณี จักษุรักษ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบทุน วันที่ 15 มกราคม 2557 ณ อาคารทอร์ศร
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 14,15,17 มกราคม 2557 จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับรองผลการตรวจประเมินอาคารสถานที่นี้ ได้เกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green ระยะเวลารับรอง พ.ศ. 2556-2558 ในโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น Bangkok Clean and Green จากสำนักอนามัย
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,024245777,024242255,024245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210