Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2563 (หลักสูตร IEP)
 


 
  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เป็นนักเรียนหญิง
  • กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  2. การซื้อใบสมัคร
  ซื้อใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ (อาคารทอร์ศรี)วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00-15.30 น.
  ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ Facebook : Khemasiri Memorial School และ Line : @khemasiri (โรงเรียนจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์)
  • ใบสมัครชุดละ 500 บาท (ตรวจสอบให้ถูกต้องตามชั้นที่สมัครไม่รับเปลี่ยนหรือคืน)
  ซองจดหมาย ที่โรงเรียนแนบมาพร้อมใบสมัคร เขียนชื่อ–นามสกุลของนักเรียน
  บ้านเลขที่ ที่มีผู้รับจดหมายลงทะเบียนอย่างชัดเจน ไม่ต้องติดแสตมป์ (ส่งคืนครู
  ในวันสมัคร)
  3. กำหนดการและสถานที่สอบ
  สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-14.30 น. ที่อาคาร 80 ปี มีระบุในบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้าเรียน (บัตรสีฟ้า)
  สมัครและสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ระบุในใบสมัคร (ใบสมัครสีเหลือง)
บิดา หรือ มารดา ตอบแบบสอบถาม (เพียง 1 ท่าน) ที่อาคารทอร์ศรี
  • นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม
  4. เอกสารที่จะต้องนำมาในวันสอบข้อเขียน
  • บัตรประจำตัวผู้สมัครเข้าเรียน (บัตรสีฟ้า) พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักเรียนโรงเรียนปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว
  • บัตรนักเรียนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้
  5. เอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัครและสอบสัมภาษณ์
   • ใบสมัคร ฉบับจริง (เขียนตัวบรรจง ทั้ง 2 ส่วน  ให้นักเรียนลงชื่อในใบสมัครด้วยตนเอง โดยใช้ปากกา)
  • รูปถ่ายชุดนักเรียนโรงเรียนปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
  • สูติบัตร ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 2 ชุด
  • ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง ของบิดามารดา และนักเรียนผู้สมัครพร้อมถ่ายสำเนาของบิดา มารดา นักเรียน แยกคนละ 2 ชุด
 

สมุดรายงาน(ปพ.6 สมุดพก) ฉบับจริง ย้อนหลัง 2 ปี และชั้นที่กำลังเรียนอยู่ ภาคเรียนที่ 1 (ถ่ายเอกสารเฉพาะหน้าปก, ผลการเรียน ความเห็นของคุณครูประจำชั้น และผู้ปกครอง) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 2 ชุด

  • ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นปัจจุบัน ฉบับจริง (ไม่เกิน 60 วัน) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 2 ชุด
  แฟ้มผลงาน (portfolio)
  6. การประกาศผลสอบ
  • ประกาศผลสอบทาง www.khemasiri.ac.th และส่งหลักฐานการยืนยันสิทธิ์ทางไปรษณีย์
   
  หมายเหตุ
  • กรุณาอ่านระเบียบการให้ละเอียดและเตรียมเอกสารมาให้ครบในวันสอบ
  • กรณีที่เอกสารมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลหรือเหตุผลอื่นกรุณาแนบเอกสารฉบับจริงและสำเนา  2 ชุด
  • กรณีที่บิดา, มารดามียศ กรุณาเขียนยศเต็ม
  • รับรองเอกสารที่เป็นสำเนาทุกชุด
   
 
   
   
     
 
Untitled Document