Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "

งานประชาสัมพันธ์
 
 
 
นางสาวราตรี เพ็งแจ่ม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 
คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์
     
1.นางสาวราตรี      เพ็งแจ่ม หัวหน้า
2. นางสมพักตร์ จุลพัลลภ กรรมการ
3. นางสาวพิกุล แววกุดเรือ์ กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ จันธิมา กรรมการ
5. นางสาววิสุดา   ทับทิมทอง กรรมการ
6. นางกัญญา       สมทอง กรรมการ
7. นางสายฝน พิมพ์จันทร์ กรรมการ
8. นางสาวปภาดา ฝาชัยภูมิ กรรมการ
9. นางสาวปัณฑารีย์  นกสุวรรณ กรรมการ
10. นางเตือนจิตต์  พลับวังกล่ำ  กรรมการ
11. นางสาวเจตต์กัญญา สาระภี กรรมการ
12. นายจิตติพงษ์ ปานรักษา กรรมการ
13. นางสาวศิริลักษ์ สุดมุข กรรมการและเลขานุการ
                             

 

Untitled Document