Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "

งานประชาสัมพันธ์ภายใน
 
 
 
นางสาวราตรี เพ็งแจ่ม
หัวหน้างาน
 
คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ภายใน
     
  1.นางสาวราตรี  เพ็งแจ่ม หัวหน้า
  2. นางกัญญา สมทอง กรรมการ
  3. นางสาวนิศาลักษณ แย้มกุล กรรมการ
  4. นางสาวศิริลักษ์ สุดมุข กรรมการ
  5. นางสาววรรณกาณต วังบง กรรมการ
  6. นางสาวสุทธาวดี สุขเกษม กรรมการ
  7. นางสาวเจตต์กัญญา สาระภี กรรมการ
  8. นายจิตติพงษ ปานรักษา กรรมการ
  9. นางสาวอาภาภรณ ธรรมชาติ กรรมการ
  10. นางสาวพีรดา ปิ่นประดับ กรรมการ
  11. นายพรยุทธ์  ชะเอม กรรมการ
  12. นางสาวพรพิมล ประจันบาล์ กรรมการ
  13. นายธนาพล  วัตสาร กรรมการและเลขานุการ
                             

 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri