Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
ประวัติผู้รับใบอนุญาต
นายศุภโยค คงจำเนียร
     
  บิดา นายสมบัติ คงจำเนียร
  มารดา หม่อมราชวงศ์ทอร์ศรี (เกษมศรี) คงจำเนียร
  การทำงาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
สืบทอดเจตนารมณ์เดิมของหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
  ประวัติการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1-2 ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
ประถมศึกษาปีที่ 3-มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.ศ.5) ที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ระดับอุดมศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ Bachelor of Art จาก Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติส่วนตัว สมรสกับนางจิตติมา คงจำเนียร มีบุตร 2 คน คือ
นายเขมินท์ คงจำเนียร และนางสาวศลาลัย คงจำเนียร
   
 
Untitled Document