Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
ประวัติผู้แทนผู้ปกครอง

ดร.ภูษิต รุ่งแก้ว

     
  บิดา นายจรูญ รุ่งแก้ว
  มารดา นางยุพา รุ่งแก้ว
  การทำงาน

ปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ฝ่ายบริหาร
พ.ศ. 2536 วิทยาลัยนาฏศิลปส่วนภูมิภาคศึกษาดูงานพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลป
พ.ศ. 2535 ช่วยราชการ วิทยาลัยนาฏศิลป วางระบบงานพัสดุ
พ.ศ. 2533 ช่วยราชการ งานพัสดุ กองศิลปศึกษา
พ.ศ. 2527 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนาฏสิลปพัทลุง

  ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2513 ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนบำรุงวิทยา
พ.ศ. 2525 ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง วิทยาลัยนาฏศิลป
พ.ศ. 2527 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขานาฏดุริยางคีตศิลป์ศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ เทเวศร์
พ.ศ. 2545 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สาถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติส่วนตัว สมรสกับนางวรภร รุ่งแก้ว มีบุตร 2 คน เด็กหญิงสุพิชญา รุ่งแก้ว และเด็กหญิงรวิกานต์ รุ่งแก้ว
   
 
Untitled Document