Untitled Document
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
ประวัติผู้จัดการ
นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา
     
  บิดา นายสมบัติ คงจำเนียร
  มารดา หม่อมราชวงศ์ทอร์ศรี (เกษมศรี) คงจำเนียร
  การทำงาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
สืบทอดเจตนารมณ์เดิมของหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
  ประวัติการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
ประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้น ม.ศ.3) ที่โรงเรียนราชินี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
ระดับอุดมศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านการบริหารระดับ
ประถมศึกษา University of Northern Colorado

ประวัติส่วนตัว มีบุตรชาย 3 คน
- บุตรชายคนโต นายปวิภัทร์ อัจจมาลย์วรา จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ด้านกำกับภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จบการศึกษาด้านการถ่ายภาพ จากประเทศญี่ปุ่น
- บุตรชายคนที่ 2 นายปวัฒน์ อัจจมาลย์วรา การศึกษาจบปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ต่อมาได้สมรสกับนายมนตรี รัตนะสาขา นักธุรกิจพัฒนาที่ดิน
- บุตรชายคนที่ 3 นายปารเมธ รัตนะสาขา จบศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Centerbury ประเทศนิวซีแลนด์
   
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri