Untitled Document
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
ประวัติผู้อำนวยการ
นางสาวเขมะพันธุ์ เชิดเกียรติกุล
     
  บิดา พ.ต.อ.พ.นพ. บุญสัน เชิดเกียรติกุล
  มารดา หม่อมหลวงพันธุ์ศรี เชิดเกียรติกุล
  การทำงาน ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สืบทอดเจตนารมณ์เดิมของหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
  ประวัติการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri