Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
ประวัติผู้อำนวยการ
นางสาวเขมะพันธุ์ เชิดเกียรติกุล
     
  บิดา พ.ต.อ.พ.นพ. บุญสัน เชิดเกียรติกุล
  มารดา หม่อมหลวงพันธุ์ศรี เชิดเกียรติกุล
  การทำงาน ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สืบทอดเจตนารมณ์เดิมของหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
  ประวัติการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
 
Untitled Document