Untitled Document
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
ประวัติผู้อำนวยการ
นางสาวกัลยาณี จักษุรักษ์
     
 

วันเดือนปีเกิด   


วันที่ 29 ตุลาคม 2482
สถานที่ทำงาน   โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 
โทรศัพท์ 0-2433-9739 โทรสาร 0-2435-4397

  การศึกษา       - พ.ศ.2489-2500 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
- พ.ศ.2501-2505 ค.บ.คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.2507-2509 M.A. จาก University of Northern  Colorado สหรัฐอเมริกา
  ประวัติส่วนตัว     เป็นธิดาคนที่ 2 ของนายเจือและ ม.ร.ว.ทมยนตี (เกษมศรี)จักษุรักษ์
มีพี่น้องรวมทั้งสิ้น 6 คน
  ประวัติการทำงาน 

- เมื่อจบการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็กลับมาเป็นครูสอน วิชาสังคมศึกษาและภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505-2507 ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียน ที่เรียนมาตั้งแต่ประถม 1 จนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นโรงเรียนที่ท่านตา-ท่านยาย (หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม หม่อมเจ้า ศุขศรีสมร เกษมศรี) ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
- พ.ศ. 2507 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ต่อมาเดินทางไปศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทสาขามัธยมศึกษา (หลักสูตรและการสอน) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เมื่อจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2509 ก็เดินทางกลับมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ตั้งแต่ปี พศ. 2510-2550
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์


   
   
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri