Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ
นางจงศรีสมร รุจิเทศ
     
  บิดา นายสมบัติ คงจำเนียร
  มารดา หม่อมราชวงศ์ทอร์ศรี (เกษมศรี) คงจำเนียร
  การทำงาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายธุรการและฝ่ายประชาสัมพันธ์
สืบทอดเจตนารมณ์เดิมของหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
  ประวัติการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.ศ.5) โรงเรียนสตรีวิทยา
ระดับอุดมศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประวัติส่วนตัว มีบุตรสาว 1 คน คือ นางสาวจิรุดา สุวรรณปรีชา
ต่อมาได้สมรสกับพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
   
 
Untitled Document