Untitled Document
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ
นางจงศรีสมร รุจิเทศ
     
  บิดา นายสมบัติ คงจำเนียร
  มารดา หม่อมราชวงศ์ทอร์ศรี (เกษมศรี) คงจำเนียร
  การทำงาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายธุรการและฝ่ายประชาสัมพันธ์
สืบทอดเจตนารมณ์เดิมของหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
  ประวัติการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.ศ.5) โรงเรียนสตรีวิทยา
ระดับอุดมศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประวัติส่วนตัว มีบุตรสาว 1 คน คือ นางสาวจิรุดา สุวรรณปรีชา
ต่อมาได้สมรสกับพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
   
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri