Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
ประวัติผู้แทนครู
นางสาวชนิดดา ตันไพบูลย์
     
  บิดา นายพานิช ตันไพบูลย์
  มารดา นางเอม ตันไพบูลย์
  การทำงาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  ประวัติการศึกษา - ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษา เอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต เอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
 
Untitled Document