Untitled Document
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

 

 
พิธีไหว้ครู
 

        พิธี ไหว้ ครูประจำปีของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์นั้น อดีตท่านอาจารย์ใหญ่หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี ทรงถือว่า "วันไหว้ครู" เป็นวันสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และที่สำเร็จออกไป ศึกษาต่อตลอดจน ศิษย์เก่าจะพึงระลึกถึง ครูอาจารย์ เพื่อเป็นที่ยึดมั่นและเป็นศิริมงคลสืบไป

        ดังนั้น โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จึงจัดให้ประกอบพิธีไหว้ครูประจำปีในเดือนมิถุนายนของทุกปี
การศึกษา เนื่องด้วยโรงเรียนมีนักเรียนประจำจึงได้จัดทำบุญเรือนนอน โดยนิมนต์พระ 9 รูป สวดมนต์เย็น และถวายภัตตาหารเช้า จากนั้นจึงประกอบพิธีไหว้ครู ซึ่งแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 รอบ รอบที่ 1 และ 2
เป็นนักเรียนชั้นประถม 1 ถึงมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ส่วนรอบที่ 3 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ในแต่ละปี
ได้เชิญท่านผู้มีเกียรติเป็นประธาน ในพิธีเพื่อมอบ ทุนเรียน เข็มทอง เกียรติบัตร และรางวัลประกวดต่าง ๆ
อีกทั้งมอบแผ่นทองผดุงเกียรติแก่ศิษย์ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้ตามเกณฑ์ที่ โรงเรียนกำหนด และเชิญ
พราหมณ์มาทำพิธี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่นักเรียน

 
 
หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ซองทอง
ประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
  
การประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   

คณะกรรมการตัดสินพานไหว้ครู

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
นักเรียนที่ได้รับแผ่นทองผดุงเกียรติ ปีการศึกษา 2552
นักเรียนที่ได้รับทุนเรียน ปีการศึกษา 2552
     
 
Untitled Document