พิธีลาครู
งานเขมะสิริฯนิทรรศ'๕๘
  พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ