พิธีลาครู
งานเขมะสิริฯนิทรรศ'๕๘
 
อาคาร "๘๐ ปี เขมะสิริฯ" เปิดใช้งานด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 
  พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ